اطلاعیه کمیته ایرانی اتاق بازرگانی بین المللی در خصوص نشست پرسش و پاسخ موضوع مسائل گمرکی

اطلاعیه کمیته ایرانی اتاق بازرگانی بین المللی در خصوص نشست پرسش و پاسخ با موضوع مسائل گمرکی با رویکرد سامانه ها فایل کامل را از اینجا دانلود کنید

اطلاعیه کمیته ایرانی اتاق بازرگانی بین المللی در خصوص نشست پرسش و پاسخ با موضوع مسائل گمرکی با رویکرد سامانه ها

فایل کامل را از اینجا دانلود کنید