امه ریاست جمهوری در خصوص درخواست بررسی و اعلام نظر در خصوص لایحه اصلاح قانون مالیات مستقیم

اتاق بازرگانی ایران در مورد نامه ریاست جمهوری در خصوص درخواست بررسی و اعلام نظر در خصوص لایحه اصلاح قانون مالیات مستقیم دانلود فایل پیوست 

اتاق بازرگانی ایران در مورد نامه ریاست جمهوری در خصوص درخواست بررسی و اعلام نظر در خصوص لایحه اصلاح قانون مالیات مستقیم

دانلود فایل پیوست