برگزاری دومین نشست تجاری با کشور عمان با عنوان دومین هفته مسقط در اصفهان

برگزاری دومین نشست تجاری با کشور عمان با عنوان دومین هفته مسقط در اصفهان دانلود فایل

برگزاری دومین نشست تجاری با کشور عمان با عنوان دومین هفته مسقط در اصفهان

دانلود فایل