برگزاری سمینار معرفی ظرفیت‌ها و مشوق های صندوق ضمانت سرمایه گذاری صنایع کوچک

نامه اتاق بازرگانی تهران با موضوع برگزاری سمینار معرفی ظرفیت‌ها و مشوق های صندوق ضمانت سرمایه گذاری صنایع کوچک در تاریخ ۱ مرداد ماه سال جاری دانلود فایل 

نامه اتاق بازرگانی تهران با موضوع برگزاری سمینار معرفی ظرفیت‌ها و مشوق های صندوق ضمانت سرمایه گذاری صنایع کوچک در تاریخ ۱ مرداد ماه سال جاری

دانلود فایل