بیش از ۹۰ درصد ارزهای

به گزارش اینپیا، جلسه تقسیم بندی جدید گریدهای تولیدی پلی پروپیلن در شرکت ملی پتروشیمی و به دعوت دفتر توسعه صنایع پایین دستی و با شرکت انجمن ملی صنایع پلیمر و شرکت پژوهش فناوری پتروشیمی به عنوان تهیه کننده و ارائه کننده این تقسیم بندی جدید و تشکل های صنفی و تولیدی استفاده کننده از مواد پلی پروپیلن برگزار شد.   گروه فنی انجمن ملی صنایع پلیمر ایران […]

به گزارش اینپیا، جلسه تقسیم بندی جدید گریدهای تولیدی پلی پروپیلن در شرکت ملی پتروشیمی و به دعوت دفتر توسعه صنایع پایین دستی و با شرکت انجمن ملی صنایع پلیمر و شرکت پژوهش فناوری پتروشیمی به عنوان تهیه کننده و ارائه کننده این تقسیم بندی جدید و تشکل های صنفی و تولیدی استفاده کننده از مواد پلی پروپیلن برگزار شد.

 

گروه فنی انجمن ملی صنایع پلیمر ایران در راستای اجرای مصوبه بند 2 صورتجلسه 13 کمیته تخصصی پتروشیمی مسئول تدوین گروه بندی جدید برای مواد پلی پروپیلن شد که این گروه بندی در جلسه مورخ 4 خرداد برای اجرا مورد تایید قرار گرفت اما هنوز به تصویب نرسیده است.

جدول گروه بندی مواد پلی پروپیلن را در لینک زیر مشاهده کنید:

07cd201b-c574-452a-909c-fb763393939f (1)