تعیین سمت اعضای جدید هیات مدیره انجمن تولیدکنندگان مستربچ و آمیزه‌های پلیمری ایران

به گزارش اینپیا، به نقل از روابط عمومی انجمن تولیدکنندگان مستربچ و آمیزه های پلیمری ایران، نخستین جلسه هیات مدیره چهارم انجمن تولیدکنندگان مستربچ و آمیزه های پلیمری ایران با دستور انتخاب رییس، نایب رییس و خزانه دار هیات مدیره چهارم امروز هجدهم خردادماه 1401 برگزار شد. از ساعت 16 روز چهارشنبه 18 خردادماه 1401، […]

به گزارش اینپیا، به نقل از روابط عمومی انجمن تولیدکنندگان مستربچ و آمیزه های پلیمری ایران، نخستین جلسه هیات مدیره چهارم انجمن تولیدکنندگان مستربچ و آمیزه های پلیمری ایران با دستور انتخاب رییس، نایب رییس و خزانه دار هیات مدیره چهارم امروز هجدهم خردادماه 1401 برگزار شد.

از ساعت 16 روز چهارشنبه 18 خردادماه 1401، منتخبین مجمع عمومی انجمن تولیدکنندگان مستربچ و آمیزه های پلیمری ایران، در نخستین جلسه هیات مدیره چهارم گردهم آمدند و در یک فضای صمیمی و پویا، ضمن تعیین سمت های هیات مدیره، برخی چالش ها و اولویت های انجمن را به بحث گذاشتند.

مصوبات نخستین جلسه هیات مدیره انجمن عبارتند از:
– آقای مهندس سعید زکایی: رییس هیات مدیره
– آقای دکتر شروین احمدی: نایب رییس هیات مدیره

-آقای دکتر عباس موید: خزانه دار و عضو هیات مدیره

– آقای دکتر علی علیخانی: منشی و عضو هیات مدیره

– کلیه اسناد و مدارک مالی تعهدآور با امضای رییس یا نایب رییس و یکی از اعضای هیات مدیره همراه با مهر انجمن معتبر خواهد بود.

– کلیه اوراق و مکاتبات اداری و عادی با امضای رییس هیات مدیره همراه با مهر انجمن معتبر خواهد بود.