توصیه‌هایی به واحد‌های صنعت پلیمر برای حفظ سود آوری در شرایط جدید