دوره های آموزشی انجمن ملی

دوره آموزشی آشنایی با روش های رفع تعهد ارزی

️سرفصل ها: تاریخچه مختصر پیمان سپاری ارزی قواعد جاری و حاکم بر سیاست های ارزی کشور در حوزه صادرات چشم انداز پیش رو در حوزه تعهد ارزی صادرات روش های رفع تعهد و توصیه های عملیاتی

دوره آموزشی آشنایی با روش های رفع تعهد ارزی
مدرس: مهندس ساجد نیک مهر
دبیر اتاق بازرگانی ایران ویتنام