دوره ظهور زومرها نسل Z در صنعت

مدرس : دکتر رویا مشایخی (ناظر فنی مرکز رشد فناوری پلیمر)

برگزاری : به صورت حضوری و مجازی

یکشنبه 30 اردیبهشت 1403

ساعت 13:30 الی 16:00

محل : پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی