مهدی پور قاضی؛ عضو سابق هیات مدیره نمایندگان اتاق تهران

سیاست های پولی، بانکی و ارزی صنعت کشور را رنج می دهد

نمایندگان بخش خصوصی در نشست یازدهم کمیسیون صنعت و معدن اتاق بازرگانی تهران میزبان فعالان صنعت نساجی و پوشاک بودند و عمده ترین مشکلات این صنعت مانند تخصیص و بازگشت ارز صادراتی قاچاق به ویژه قاچاق پوشاک استوک و عدم برگزاری نمایشگاه پوشاک در سایت نمایشگاه بین المللی مورد بحث و بررسی قرار گرفت که […]

نمایندگان بخش خصوصی در نشست یازدهم کمیسیون صنعت و معدن اتاق بازرگانی تهران میزبان فعالان صنعت نساجی و پوشاک بودند و عمده ترین مشکلات این صنعت مانند تخصیص و بازگشت ارز صادراتی قاچاق به ویژه قاچاق پوشاک استوک و عدم برگزاری نمایشگاه پوشاک در سایت نمایشگاه بین المللی مورد بحث و بررسی قرار گرفت که موجب دور ماندن این صنعت کاملاً خصوصی از بازارهای بین المللی شده است.
مهدی پورقاضی عضو سابق هیات نمایندگان اتاق تهران نیز در آغاز سخنان خود از ضرورت آسیب شناسی عدم تحقق شعارهای سال گفت او توضیح داد یکونیم دهه است که شعار هر سال اقتصادی است اما محقق نمیشود به نظرم دفتر رهبری باید تحلیل کنند و ببینند چرا شعارهای قبلی انجام نشده است. باید تکلیف را مشخص کنیم که استراتژی توسعه اقتصادی در کشور باید به چه شکلی باشد به نظر من اینکه بخواهیم برنامه بگذاریم
توسعه صنعتی را بدون تدوین استراتژی توسعه داشته باشیم تردید دارم که به نتیجه برسیم.
پورقاضی ادامه داد آنچه صنایع را رنج می دهد این است که
سیاستهای پولی و بانکی و ارزی است که بانک مرکزی و دولت به کار میگیرند همان سیاستهایی است که سالها به کار برده شده و نتایجش هم معلوم است. برای مثال اصرار دارند که نرخ دستوری پایینی برای ارز اعلام کنند و از این طریق به افراد و گروه های خاص ارز ارزان بدهند.