فرصت های مطالعاتی اعضای هیات علمی دانشگاه و مراکز علمی در جامعه صنعت

نامه خانه صنعت معدن تجارت با موضوع فرصت های مطالعاتی اعضای هیات علمی دانشگاه و مراکز علمی در جامعه صنعت با هدف تقویت ارتباط صنعت و دانشگاه راهنمایی تماس آقای گودرزی: با شماره تماس  02182233566 دریافت فایل پیوست 

نامه خانه صنعت معدن تجارت با موضوع فرصت های مطالعاتی اعضای هیات علمی دانشگاه و مراکز علمی در جامعه صنعت با هدف تقویت ارتباط صنعت و دانشگاه

راهنمایی تماس آقای گودرزی: با شماره تماس  02182233566

دریافت فایل پیوست