مدیران پیشرو کشور در همایش ملی مسیر صنایع پیشرو انتخاب و تقدیر شدند

این همایش توسط انجمن مدیران صنایع استان اصفهان در روزهای ۲۲ و ۲۳ خرداد برگزار شد و با اعلام اسامی مدیران پیشرو کشور به کار خود پایان داد.

این همایش توسط انجمن مدیران صنایع استان اصفهان در روزهای ۲۲ و ۲۳ خرداد برگزار شد و با اعلام اسامی مدیران پیشرو کشور به کار خود پایان داد.