مسعود جمالی

نام و نام خانوادگی  مسعود جمالی
تاریخ تولد ۱۵/۱۲/۱۳۵۵
تحصیلات دانشجوی دکتری DBA دانشگاه آکادمی علوم روسیه
نام شرکت طناب نقش جهان سپاهان
تاریخ تاسیس شرکت ۱۳۸۹
تعداد پرسنل ۵۰