نام و نام خانوادگی

 مسعود جمالی

تاریخ تولد

15/12/1355

تحصیلات

دانشجوی دکتری DBA دانشگاه آکادمی علوم روسیه

نام شرکت

طناب نقش جهان سپاهان

تاریخ تاسیس شرکت

1389

تعداد پرسنل

50