مسعود جمالی

نام و نام خانوادگی  مسعود جمالی
تاریخ تولد 15/12/1355
تحصیلات دانشجوی دکتری DBA دانشگاه آکادمی علوم روسیه
نام شرکت طناب نقش جهان سپاهان
تاریخ تاسیس شرکت 1389
تعداد پرسنل 50