مصوبات جلسه صد و بیست و دومین کمیته تخصصی پتروشی

در این جلسه مقرر گردید درخواست شرکت کیمیا مانا پلیمر برای ماده KLM100C توسط وزارت صمت با هماهنگی انجمن ملی صنایع پلیمر ایران( نماینده صنایع پائین دستی در کمیته) بررسی و نتیجه به کمیته ارائه شود. همچنین پیرو بند 2 صورتجلسه 121 کمیته، گزارش تشکیل کارگروه ویژه واردات و عرضه تلفیقی 2EH( توسط پتروشیمی شازند) […]

در این جلسه مقرر گردید درخواست شرکت کیمیا مانا پلیمر برای ماده KLM100C توسط وزارت صمت با هماهنگی انجمن ملی صنایع پلیمر ایران( نماینده صنایع پائین دستی در کمیته) بررسی و نتیجه به کمیته ارائه شود.

همچنین پیرو بند 2 صورتجلسه 121 کمیته، گزارش تشکیل کارگروه ویژه واردات و عرضه تلفیقی 2EH( توسط پتروشیمی شازند) به کمیته ارائه شد.

فایل کامل را از اینجا انلود کنید