اطلاعیه شرکت ملی پتروشیمی در خصوص مصوبات صورتجلسه صد و هجدهمین کمیته تخصصی پتروشیمی

اطلاعیه شرکت ملی پتروشیمی در خصوص مصوبات صورتجلسه صد و هجدمین کمیته تخصصی پتروشیمی فایل کامل را از اینجا دانلود کنید

اطلاعیه شرکت ملی پتروشیمی در خصوص مصوبات صورتجلسه صد و هجدمین کمیته تخصصی پتروشیمی

فایل کامل را از اینجا دانلود کنید