مناقصه پروژه هوشمندسازی سیستم یکپارچه مالیاتی سازمان مالیات وعوارض سوریه

اطلاعیه اتاق بازرگانی در خصوص مناقصه پروژه هوشمند سازی سیستم یکپارچه مالیاتی سازمان مالیات و عوارض سوریه فایل کامل را از اینجا انلود کنید

اطلاعیه اتاق بازرگانی در خصوص مناقصه پروژه هوشمند سازی سیستم یکپارچه مالیاتی سازمان مالیات و عوارض سوریه

فایل کامل را از اینجا انلود کنید