مهدی پورقاضی

نام و نام خانوادگی  مهدی پورقاضی
تاریخ تولد 5/1/1336
تحصیلات مهندسی مکانیک
نام شرکت نیرومند پلیمر پارس
تاریخ تاسیس شرکت 1351
تعداد پرسنل 125