نامه سازمان توسعه تجارت در خصوص ارسال فراخوان ایجاد مراکز تجاری در کشورهای منتخب حوزه آفریقا

ابلاغیه اتاق بازرگانی ایران در مورد نامه سازمان توسعه تجارت در خصوص ارسال فراخوان ایجاد مراکز تجاری در کشورهای منتخب حوزه آفریقا دانلود فایل پیوست 

ابلاغیه اتاق بازرگانی ایران در مورد نامه سازمان توسعه تجارت در خصوص ارسال فراخوان ایجاد مراکز تجاری در کشورهای منتخب حوزه آفریقا

دانلود فایل پیوست