هشتاد و ششمین جلسه کمیسیون فنی و پنجاه و دومین جلسه کمیسیون بازرگانی برگزار شد

هشتاد و ششمین جلسه کمیسیون فنی و پنجاه و دومین جلسه کمیسیون بازرگانی انجمن ملی صنایع پلیمر ایران  برگزار شد   موضوعات مورد بررسی در این جلسه: بررسی ساماندهی معاملات ماده PE WAX(LUMP) پلی اتیلن سنگین، درصد مصرف و مصرف کنندگان واقعی ماده مذکور

هشتاد و ششمین جلسه کمیسیون فنی و پنجاه و دومین جلسه کمیسیون بازرگانی انجمن ملی صنایع پلیمر ایران  برگزار شد

 

موضوعات مورد بررسی در این جلسه:

بررسی ساماندهی معاملات ماده PE WAX(LUMP) پلی اتیلن سنگین، درصد مصرف و مصرف کنندگان واقعی ماده مذکور