هشتاد و هفتمین جلسه کمیسیون فنی برگزار شد

هشتاد و هفتمین جلسه کمیسیون فنی برگزار شد

هشتاد و هفتمین جلسه کمیسیون فنی برگزار شد

موضوعات مورد بررسی در این جلسه:

بحث وبررسی در خصوص ظرفیت های توسعه در حوزه صنایع پائین دستی