پنجاهمین جلسه کمیسیون بازرگانی انجمن ملی صنایع پلیمر ایران برگزار شد

صبح امروز پنجاهمین جلسه کمیسیون بازرگانی انجمن ملی صنایع پلیمر ایران به صورت آنلاین برگزار شد.

در این جلسه موضوعات ذیل مورد بحث و بررسی قرار گرفتند؛

-بررسی آخرین اخبار و تحولات مرتبط با صنعت پلیمر و صنایع مرتبط با آن

-بررسی نظرات و پیشنهادات دستوالعمل کمیته تخصصی پتروشیمی

-مقرر شد پنجاه و یکمین جلسه کمیسیون بازرگانی انجمن ملی صنایع پلیمر ایران دوشنبه هفته بعد جهت بررسی تکمیلی دستوالعمل کمیته تخصصی پتروشیمی برگزار شود.

-اعضای محترم می توانند نکات تکمیلی خود را تا هفته بعد به صورت کتبی به دفتر انجمن ارسال نمایند.