گزارش جلسه علنی مجلس شورای اسلامی روز چهارشنبه مورخ 1401/7/20

گزارش جلسه علنی مجلس شورای اسلامی روز چهارشنبه مورخ 1401/7/20 دانلود فایل پیوست 

گزارش جلسه علنی مجلس شورای اسلامی روز چهارشنبه مورخ 1401/7/20

دانلود فایل پیوست