2 شوک اصلی بحران کرونا برای اقتصاد ایران

به گزارش اینپیا دکتر حمید شهبندی، مشاور اقتصادی مجتمع پلاستیک طبرستان در همایش چشم انداز اقتصاد صنایع پلاستیک در ایران 1400 در مورد راهکارهای مقابله با بحران سلامت در حوزه اقتصاد توسط دولت‌ها صحبت گفت: بحران کرونا بعد از بحران رکود دهه ۳۰ و بحران مالی ۲۰۰۸، بزرگترین بحرانی بود که روی اقتصادهای کشورهای سراسر دنیا تاثیر گذاشت. این […]

به گزارش اینپیا دکتر حمید شهبندی، مشاور اقتصادی مجتمع پلاستیک طبرستان در همایش چشم انداز اقتصاد صنایع پلاستیک در ایران 1400 در مورد راهکارهای مقابله با بحران سلامت در حوزه اقتصاد توسط دولت‌ها صحبت گفت: بحران کرونا بعد از بحران رکود دهه ۳۰ و بحران مالی ۲۰۰۸، بزرگترین بحرانی بود که روی اقتصادهای کشورهای سراسر دنیا تاثیر گذاشت. این ویروس در وهله اول با مناسباتی که به همراه آورد، تاثیر بزرگی روی دادوستدهای اقتصادی گذاشت.

 

به گفته شهبندی، در پایان سال ۲۰۱۸ شیوع ویروس کرونا از طریق کاهش سطح تولید و تجارت، نرخ تولید را در دنیا به شدت کاهش داد. اشتغال نیز بر همین اساس متاثر شد و در سال ۲۰۲۰ اوج بیکاری در چند سال اخیر بوده است.

 

وی ادامه داد: نرخ تورم نیز در سال ۲۰۲۰ رو به کاهش داشت که نشانه های رکود جهانی را با خود به همراه آورد و  قیمت انرژی که از یکسو مواد اولیه کشورهای توسعه یافته و از سوی دیگر، حاکی از درآمد سایر کشورهاست، با کاهش بسیار زیادی مواجه شد. بدهی‌های عمومی نیز در این دوره به شدت افزایش پیدا کرد.

 

عضو هیات علمی دانشگاه آزاد با اشاره به اینکه تجارت یکی از مهم‌ترین شاخص های اقتصادی برای همه کشورهاست، گفت: ویروس کووید 19 علاوه بر تولید و اشتغال بر تجارت دنیا و ایران نیز تاثیر منفی گذاشت که به معنای کاهش ارزآوری و کاهش واردات کالاهای سرمایه ای است.

 

شهبندی در ادامه افزود: گسترش این ویروس تاثیر اولیه خود را روی صادرات ایران گذاشت، میزان تولید در ایران متاثر از کرونا افت کرد و نرخ اشتغال نیز به همین ترتیب دچار کاهش شد.

 

وی در ادامه با مرور شوک‌هایی که در دوره ویروس کرونا به اقتصاد ایران وارد شده، عنوان کرد: ایران در این دوره دچار رکود-تورمی بیشتری شد. تقاضا و عرضه در این دوره در ایران جابه جا شدند و آسیب‌هایی را به کشور وارد کرد.

 

شهبندی تاکید کرد: بحران کرونا به صورت دو شوک آثار خود را به اقتصاد کشور در عرضه و تقاضای کل اقتصاد وارد کرد و تقاضای مصرفی مردم و خانواده ها به دلیل افزایش نا اطمینانی به شرایط کشور، بیکاری های گسترده و کاهش سطح درآمدها به طور چشمگیری کاهش یافت.

 

این کارشناس اقصادی در ادامه به بیان سیاست ها و راهکارهای مقابله با آثار اقتصادی این ویروس در دنیا و در ایران پرداخت.