به امید دیدار شما در

سومین همایش ملی اقتصاد صنایع پلاستیک در ایران 1401

دوم و سوم خرداد ماه . تهران . هتل المپیک

 
 
زمان ثبت نام به پایان رسید

سومین همایش ملی اقتصاد صنایع پلاستیک در ایران 1401

ظهور و بروز وقایع و اتفاقات ناگهانی در چرخه اقتصاد کشور، پیش بینی تحولات اقتصادی در ایران را در مقایسه با سایر کشورها بسیار سخت‌تر و دشوار تر می‌کند.

در این میان واکنش نهادهای دولتی در مقابله با این چالش‌ها و در مقاطع مختلف این پیچیدگی را دو چندان می کند.

آنچه در سومین همایش ملی اقتصاد صنایع پلاستیک 1401 برای شما فعالان حوزه پلیمر و بازیگران نقش اول اقتصاد کشور گردآوری شده است،‌ چشم اندازی است شفاف برای راه یافتن به خطوط اصلی شکل دهنده اقتصاد ملی.

تبلیغات

آخرین اخبار

مواد اولیه

قیمت پایه محصولات پلیمری مورخ 25 اردیبهشت 1401
نام کالا مجتمع تولیدی قیمت(ریال بر کیلوگرم) قیمت فوب خلیج فارس
پلی وینیل کلراید S57آبادان آبادان 357069 1432.844
پلی وینیل کلراید S65آبادان آبادان 355293 1425.715
پلی وینیل کلراید S70آبادان آبادان 365951 1468.487
پلی استایرن معمولی 1309آرتان پترو کیهان آرتان پترو کیهان 376481 1510.741
پلی اتیلن سبک فیلم LFI 2119آریا ساسول آریا ساسول 337478 1354.228
پلی اتیلن سبک فیلم LFI 2130آریا ساسول آریا ساسول 354351 1421.939
پلی اتیلن سبک فیلم LFI2125Aآریا ساسول آریا ساسول 341029 1368.478
پلی اتیلن سبک تزریقی LIM1922آریا ساسول آریا ساسول 347602 1394.855
پلی اتیلن سبک فیلم LFI 2047Aآریا ساسول آریا ساسول 341029 1368.478
پلی اتیلن سنگین بادی HBM5020آریا ساسول آریا ساسول 258760 1038.352
پلی اتیلن سنگین بادی HBM4265آریا ساسول آریا ساسول 258760 1038.352
پلی اتیلن سنگین بادی HBM5510آریا ساسول آریا ساسول 258760 1038.352
پلی اتیلن سنگین فیلم MFI 3713آریا ساسول آریا ساسول 273616 1097.965
پلی اتیلن سنگین فیلم HFI 5110آریا ساسول آریا ساسول 261779 1050.465
پلی اتیلن سنگین فیلم HCH5110PPAآریا ساسول آریا ساسول 261779 1050.465
پلی اتیلن سنگین اکستروژن HEX4460 (PE80)آریا ساسول آریا ساسول 316014 1268.101
پلی وینیل کلراید E6834اروند اروند 405034 1625.316
پلی وینیل کلراید E7044اروند اروند 400770 1608.207
پلی وینیل کلراید E6644اروند اروند 402191 1613.91
پلی وینیل کلراید E7242اروند اروند 397928 1596.801
پلی وینیل کلراید E7244اروند اروند 397928 1596.801
پلی وینیل کلراید S6532اروند اروند 355293 1425.715
پلی وینیل کلراید S7042اروند اروند 373057 1497.001
پلی اتیلن سبک فیلم 2420Dامیرکبیر امیرکبیر 354351 1421.939
پلی اتیلن سبک فیلم 2420Fامیرکبیر امیرکبیر 337478 1354.228
پلی اتیلن سبک فیلم 2420Hامیرکبیر امیرکبیر 337478 1354.228
پلی اتیلن سبک فیلم 2420Kامیرکبیر امیرکبیر 337478 1354.228
پلی اتیلن سبک خطی 0209AAامیرکبیر امیرکبیر 350913 1408.14
پلی اتیلن سبک خطی 0209KJامیرکبیر امیرکبیر 352097 1412.89
پلی اتیلن سبک خطی 0205AAامیرکبیر امیرکبیر 358015 1436.64
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3امیرکبیر امیرکبیر 328865 1319.667
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5امیرکبیر امیرکبیر 261779 1050.465
پلی اتیلن سنگین بادی BL3امیرکبیر امیرکبیر 258760 1038.352
پلی اتیلن سنگین تزریقی I4امیرکبیر امیرکبیر 239880 962.5894
پلی استایرن معمولی 32Nایسین پلاستیک ایسین پلاستیک 379493 1522.826
پلی استایرن معمولی 24Nایسین پلاستیک ایسین پلاستیک 371587 1491.101
پلی استایرن معمولی 14Nایسین پلاستیک ایسین پلاستیک 352386 1414.053
R-200 پلی استایرن انبساطی پلی استایرن انتخاب پلی استایرن انتخاب 399504 1603.128
R-300 پلی استایرن انبساطی پلی استایرن انتخاب پلی استایرن انتخاب 399504 1603.128
R-310 پلی استایرن انبساطی پلی استایرن انتخاب پلی استایرن انتخاب 399504 1603.128
R-400 پلی استایرن انبساطی پلی استایرن انتخاب پلی استایرن انتخاب 397507 1595.113
F-100 پلی استایرن انبساطی نسوز پلی استایرن انتخاب پلی استایرن انتخاب 420515 1687.441
F-200 پلی استایرن انبساطی نسوز پلی استایرن انتخاب پلی استایرن انتخاب 420515 1687.441
F-300 پلی استایرن انبساطی دیرسوز پلی استایرن انتخاب پلی استایرن انتخاب 420515 1687.441
F-400 پلی استایرن انبساطی نسوز پلی استایرن انتخاب پلی استایرن انتخاب 397507 1595.113
F-50 پلی استایرن انبساطی نسوز پلی استایرن انتخاب پلی استایرن انتخاب 397507 1595.113
F-105 پلی استایرن انبساطی  پلی استایرن انتخاب پلی استایرن انتخاب 406607 1631.628
F-305 پلی استایرن انبساطی  پلی استایرن انتخاب پلی استایرن انتخاب 406607 1631.628
R-220 پلی استایرن انبساطی  پلی استایرن انتخاب پلی استایرن انتخاب 378123 1517.331
R-320 پلی استایرن انبساطی  پلی استایرن انتخاب پلی استایرن انتخاب 378123 1517.331
F-405 پلی استایرن انبساطی  پلی استایرن انتخاب پلی استایرن انتخاب 381675 1531.581
R-420 پلی استایرن انبساطی  پلی استایرن انتخاب پلی استایرن انتخاب 366286 1469.831
R-410 پلی استایرن انبساطی  پلی استایرن انتخاب پلی استایرن انتخاب 366286 1469.831
EPS  Oversize پلی استایرن انبساطیپلی استایرن انتخاب پلی استایرن انتخاب 335584 1346.628
EPS Fine پلی استایرن انبساطیپلی استایرن انتخاب پلی استایرن انتخاب 322160 1292.763
F100HD پلی استایرن انبساطی  پلی استایرن انتخاب پلی استایرن انتخاب 379766 1523.922
F200HD پلی استایرن انبساطی  پلی استایرن انتخاب پلی استایرن انتخاب 379766 1523.922
F300HD پلی استایرن انبساطی  پلی استایرن انتخاب پلی استایرن انتخاب 379766 1523.922
F305HD پلی استایرن انبساطی  پلی استایرن انتخاب پلی استایرن انتخاب 366656 1471.315
F400HD پلی استایرن انبساطی  پلی استایرن انتخاب پلی استایرن انتخاب 357756 1435.601
R200HD پلی استایرن انبساطی  پلی استایرن انتخاب پلی استایرن انتخاب 359554 1442.815
R310HD پلی استایرن انبساطی  پلی استایرن انتخاب پلی استایرن انتخاب 359554 1442.815
R400HD پلی استایرن انبساطی  پلی استایرن انتخاب پلی استایرن انتخاب 357756 1435.601
پلی اتیلن سنگین اکستروژن 6366Mایلام ایلام 314831 1263.351
پلی اتیلن سنگین اکستروژن 7700Mایلام ایلام 328865 1319.667
پلی اتیلن سنگین بادی 8200Bایلام ایلام 258760 1038.352
پلی اتیلن سنگین تزریقی 2200Jایلام ایلام 239880 962.5894
پلی اتیلن سنگین تزریقی 2208Jایلام ایلام 244615 981.5895
پلی اتیلن سنگین فیلم 7000Fایلام ایلام 261779 1050.465
EPS 100-FR پلی استایرن انبساطی   بانیار بانیار 420515 1687.441
EPS 200-FR پلی استایرن انبساطی بانیار بانیار 420515 1687.441
EPS 300-FR پلی استایرن انبساطی بانیار بانیار 420515 1687.441
EPS 400-FR پلی استایرن انبساطی بانیار بانیار 397507 1595.113
EPS 500-FR پلی استایرن انبساطی بانیار بانیار 383524 1539.003
استایرن بوتادین رابر روشن 1502بندر امام بندر امام 478700 1920.923
استایرن بوتادین رابر تیره 1500بندر امام بندر امام 473960 1901.904
پلی اتیلن سبک فیلم 0075بندر امام بندر امام 337478 1354.228
پلی اتیلن سبک فیلم 0200بندر امام بندر امام 337478 1354.228
پلی اتیلن سنگین تزریقی HI0500بندر امام بندر امام 239880 962.5894
پلی اتیلن سنگین تزریقی HI0500UAبندر امام بندر امام 244615 981.5895
پلی اتیلن سنگین بادی 0035بندر امام بندر امام 258760 1038.352
پلی وینیل کلراید S6058بندر امام بندر امام 364175 1461.358
پلی وینیل کلراید S6558بندر امام بندر امام 355293 1425.715
پلی وینیل کلراید S7054بندر امام بندر امام 374834 1504.13
پلی استایرن معمولی 1115پترو پاک مشرق زمین پترو پاک مشرق زمین 376481 1510.741
پلی استایرن معمولی 1028پترو پاک مشرق زمین پترو پاک مشرق زمین 376481 1510.741
پلی استایرن مقاوم 6045پترو پاک مشرق زمین پترو پاک مشرق زمین 445847 1789.091
پلی استایرن مقاوم 7055پترو پاک مشرق زمین پترو پاک مشرق زمین 477056 1914.327
پلی پروپیلن شیمیایی EP440Gپلی پروپیلن جم پلی پروپیلن جم 398957 1600.931
پلی پروپیلن شیمیایی EP440Lپلی پروپیلن جم پلی پروپیلن جم 398483 1599.031
پلی پروپیلن شیمیایی EP548Rپلی پروپیلن جم پلی پروپیلن جم 398483 1599.031
پلی پروپیلن شیمیایی EP548Tپلی پروپیلن جم پلی پروپیلن جم 398483 1599.031
پلی پروپیلن شیمیایی EP332Lپلی پروپیلن جم پلی پروپیلن جم 398483 1599.031
پلی پروپیلن شیمیایی RP340Rپلی پروپیلن جم پلی پروپیلن جم 397300 1594.281
RP345Sپلی پروپیلن شیمیاییپلی پروپیلن جم پلی پروپیلن جم 397300 1594.281
پلی پروپیلن شیمیایی EP3130UVپلی پروپیلن جم پلی پروپیلن جم 414464 1663.156
پلی پروپیلن نساجی HP 500Jپلی پروپیلن جم پلی پروپیلن جم 382503 1534.906
پلی پروپیلن فیلم HP525Jپلی پروپیلن جم پلی پروپیلن جم 387830 1556.281
پلی پروپیلن نساجی HP550Jپلی پروپیلن جم پلی پروپیلن جم 382503 1534.906
پلی پروپیلن نساجی HP510Lپلی پروپیلن جم پلی پروپیلن جم 382503 1534.906
پلی پروپیلن نساجی C30Sپلی پروپیلن جم پلی پروپیلن جم 382503 1534.906
پلی پروپیلن نساجی Z30Sپلی پروپیلن جم پلی پروپیلن جم 382503 1534.906
پلی پروپیلن نساجی HP552Rپلی پروپیلن جم پلی پروپیلن جم 382503 1534.906
HP 564 S پلی پروپیلن نساجیپلی پروپیلن جم پلی پروپیلن جم 405453 1627.001
پلی پروپیلن فیلم RP120Lپلی پروپیلن جم پلی پروپیلن جم 506118 2030.947
پلی پروپیلن نساجی SF060پلی نار پلی نار 382503 1534.906
پلی پروپیلن نساجی SIF010پلی نار پلی نار 382503 1534.906
پلی پروپیلن نساجی PYI250پلی نار پلی نار 382503 1534.906
پلی پروپیلن نساجی CR380پلی نار پلی نار 382503 1534.906
پلی پروپیلن شیمیایی PNR230Cپلی نار پلی نار 426301 1710.657
PNR 340R پلی پروپیلن شیمیاییپلی نار پلی نار 397300 1594.281
پلی پروپیلن نساجی PI110پلی نار پلی نار 382503 1534.906
پلی اتیلن سنگین بادی BL3پلیمر کرمانشاه پلیمر کرمانشاه 258760 1038.352
پلی اتیلن سنگین بادی BL4پلیمر کرمانشاه پلیمر کرمانشاه 258760 1038.352
پلی اتیلن سنگین تزریقی I3پلیمر کرمانشاه پلیمر کرمانشاه 239880 962.5894
پلی اتیلن سنگین تزریقی I3UVپلیمر کرمانشاه پلیمر کرمانشاه 244615 981.5895
پلی اتیلن سنگین تزریقی I4پلیمر کرمانشاه پلیمر کرمانشاه 239880 962.5894
پلی اتیلن سنگین تزریقی I4UVپلیمر کرمانشاه پلیمر کرمانشاه 244615 981.5895
پلی اتیلن سنگین فیلم نخ رشته ای EX2پلیمر کرمانشاه پلیمر کرمانشاه 271249 1088.465
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5پلیمر کرمانشاه پلیمر کرمانشاه 261779 1050.465
پلی اتیلن سنگین اکستروژن CRP100پلیمر کرمانشاه پلیمر کرمانشاه 335616 1346.756
پلی استایرن انبساطی SE 350پلی استایرن انبساطی سهند پلی استایرن انبساطی سهند 385522 1547.019
پلی استایرن انبساطی W500پلی استایرن انبساطی سهند پلی استایرن انبساطی سهند 368802 1479.925
Fine پلی استایرن انبساطیپلی استایرن انبساطی سهند پلی استایرن انبساطی سهند 322160 1292.763
SE 50 پلی استایرن انبساطیپلی استایرن انبساطی سهند پلی استایرن انبساطی سهند 400540 1607.284
SE 150 پلی استایرن انبساطیپلی استایرن انبساطی سهند پلی استایرن انبساطی سهند 400540 1607.284
SE 250 پلی استایرن انبساطیپلی استایرن انبساطی سهند پلی استایرن انبساطی سهند 400540 1607.284
پلی استایرن انبساطی HS121تبریز تبریز 399504 1603.128
پلی استایرن انبساطی HS221تبریز تبریز 399504 1603.128
پلی استایرن انبساطی HS321تبریز تبریز 399504 1603.128
پلی استایرن انبساطی FC422تبریز تبریز 397507 1595.113
پلی استایرن انبساطی FC522تبریز تبریز 383524 1539.003
پلی استایرن انبساطی 526WPتبریز تبریز 387519 1555.034
EPS  Oversize پلی استایرن انبساطیتبریز تبریز 335584 1346.628
EPS Fine پلی استایرن انبساطیتبریز تبریز 322160 1292.763
EPS  SuperFine پلی استایرن انبساطیتبریز تبریز 291478 1169.642
پلی استایرن معمولی 1160تبریز تبریز 349374 1401.967
پلی استایرن معمولی 1460تبریز تبریز 368575 1479.015
پلی استایرن معمولی 1540تبریز تبریز 376481 1510.741
پلی استایرن مقاوم 7240تبریز تبریز 445847 1789.091
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 0150تبریز تبریز 459039 1842.03
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 0157تبریز تبریز 459039 1842.03
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 0157W2901تبریز تبریز 475611 1908.53
پلی اتیلن سبک خطی 0209AAتبریز تبریز 350913 1408.14
پلی اتیلن سبک خطی  0410A Aتبریز تبریز 350913 1408.14
پلی اتیلن سبک خطی 0209KJتبریز تبریز 352097 1412.89
پلی اتیلن سبک خطی 0220AAتبریز تبریز 350913 1408.14
پلی اتیلن سبک خطی 0220KJتبریز تبریز 354464 1422.39
پلی اتیلن سنگین تزریقی 4440EAتبریز تبریز 244923 982.8235
پلی اتیلن سنگین تزریقی 4440UAتبریز تبریز 244678 981.8412
پلی اتیلن سنگین تزریقی 5030EAتبریز تبریز 247407 992.7943
پلی اتیلن سنگین تزریقی 5030SAتبریز تبریز 249475 1001.093
پلی اتیلن سنگین تزریقی 5218EAتبریز تبریز 239880 962.5894
پلی اتیلن سنگین تزریقی 5218UAتبریز تبریز 244615 981.5895
پلی اتیلن سنگین تزریقی 6040UAتبریز تبریز 225425 904.5823
پلی اتیلن سنگین تزریقی 6070EAتبریز تبریز 239880 962.5894
پلی اتیلن سنگین تزریقی 6070UAتبریز تبریز 237419 952.7118
پلی اتیلن سنگین دورانی 3840تبریز تبریز 292121 1172.219
پلی استایرن معمولی 1460FGتبریز تبریز 368575 1479.015
پلی استایرن انبساطی 526WPتبریز تبریز 387519 1555.034
PBR 1202تخت جمشید تخت جمشید 536015 2150.918
PBR 1220تخت جمشید تخت جمشید 512341 2055.918
SBR 1712تخت جمشید تخت جمشید 471110 1890.466
SBR 1502تخت جمشید تخت جمشید 478700 1920.923
پلی استایرن معمولی 1551تخت جمشید پارس تخت جمشید پارس 376481 1510.741
پلی استایرن معمولی 1161تخت جمشید پارس تخت جمشید پارس 376481 1510.741
پلی استایرن معمولی 1461تخت جمشید پارس تخت جمشید پارس 376481 1510.741
پلی اتیلن سبک خطی 22501AAجم جم 350913 1408.14
پلی اتیلن سبک خطی 22501KJجم جم 352097 1412.89
پلی اتیلن سبک خطی 18XF5Nجم جم 358015 1436.64
پلی اتیلن سبک خطی 235F6جم جم 354464 1422.39
پلی اتیلن سبک خطی دورانی 32604UVجم جم 250659 1005.843
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 (PE80)جم جم 314831 1263.351
پلی اتیلن سنگین اکستروژنCRP100Nجم جم 345231 1385.34
پلی اتیلن سنگین اکستروژن فیلم لوله ایMD3510جم جم 309925 1243.666
پلی اتیلن سنگین اکستروژن فیلم لوله ایMD3520جم جم 309925 1243.666
پلی اتیلن سنگین اکستروژنARM CRP100 blackجم جم 354954 1424.357
پلی اتیلن سنگین فیلم نخ رشته ای 5000Sجم جم 271249 1088.465
پلی اتیلن سنگین فیلم نخ رشته ای HD534F7جم جم 271249 1088.465
پلی اتیلن سنگین فیلم نخ رشته ای HD50401جم جم 271249 1088.465
پلی اتیلن سنگین فیلم 9450F(EX5)جم جم 261779 1050.465
پلی اتیلن سنگین بادی BL3جم جم 258760 1038.352
پلی اتیلن سنگین بادی BL4جم جم 258760 1038.352
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52502جم جم 251874 1010.719
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52502SUجم جم 256609 1029.719
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52501SUجم جم 256609 1029.719
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52505جم جم 239880 962.5894
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52505UVجم جم 244615 981.5895
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52511جم جم 239880 962.5894
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52511UVجم جم 244615 981.5895
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518جم جم 239880 962.5894
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52528جم جم 241064 967.3394
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518UVجم جم 244615 981.5895
پلی اتیلن سنگین تزریقی 60505جم جم 239880 962.5894
پلی اتیلن سنگین تزریقی 60505UVجم جم 244615 981.5895
پلی اتیلن سنگین تزریقی 60507جم جم 239880 962.5894
پلی اتیلن سنگین تزریقی 60507UVجم جم 244615 981.5895
پلی اتیلن سنگین تزریقی 60511جم جم 239880 962.5894
پلی اتیلن سنگین تزریقی 60511UVجم جم 244615 981.5895
پلی اتیلن سنگین دورانی 38504UVجم جم 263743 1058.345
PGPC 0407UR پلی کربناتخوزستان خوزستان 863285 3464.182
پلی کربنات  PGPC1012URخوزستان خوزستان 863285 3464.182
اپوکسی رزین مایع – E06 SPLخوزستان خوزستان 1134663 4553.169
اپوکسی رزین مایع E06EXCخوزستان خوزستان 1184261 4752.195
اپوکسی رزین جامد پودری E11Pخوزستان خوزستان 1087315 4363.169
اپوکسی رزین جامد محلول در زایلین E1X75LCخوزستان خوزستان 1039966 4173.168
پلی پروپیلن نساجی RG1101Sرجال رجال 382503 1534.906
پلی پروپیلن نساجی RG1101SLرجال رجال 382503 1534.906
پلی پروپیلن نساجی RG1102Lرجال رجال 382503 1534.906
پلی پروپیلن نساجی RG1102XLرجال رجال 382503 1534.906
پلی پروپیلن نساجی RG1102XKرجال رجال 382503 1534.906
پلی پروپیلن نساجی RG1102Kرجال رجال 382503 1534.906
پلی پروپیلن فیلم RG1104Kرجال رجال 387830 1556.281
پلی پروپیلن شیمیایی RG3420Lرجال رجال 501857 2013.847
پلی پروپیلن شیمیایی RG3212Eرجال رجال 426301 1710.657
PP R270G  پلی پروپیلن شیمیاییشازند شازند 432930 1737.257
PP EP2X CE پلی پروپیلن شیمیاییشازند شازند 397300 1594.281
PP EP2X CI پلی پروپیلن شیمیاییشازند شازند 397300 1594.281
پلی پروپیلن شیمیایی PP EPQ30RFشازند شازند 398483 1599.031
RP 210G پلی پروپیلن شیمیایی شازند شازند 402626 1615.656
PP R 60 پلی پروپیلن شیمیاییشازند شازند 425827 1708.757
پلی پروپیلن شیمیایی RP340Rشازند شازند 397300 1594.281
پلی پروپیلن شیمیایی EPC40Rشازند شازند 398483 1599.031
پلی پروپیلن پزشکی V30GAشازند شازند 384871 1544.406
پلی پروپیلن پزشکی ARP801شازند شازند 423933 1701.157
پلی پروپیلن نساجی HP550Jشازند شازند 382503 1534.906
پلی پروپیلن نساجی HP565Sشازند شازند 405453 1627.001
پلی پروپیلن نساجی HP552Rشازند شازند 382503 1534.906
پلی پروپیلن نساجی HP502Nشازند شازند 382503 1534.906
پلی پروپیلن نساجی ARP512Aشازند شازند 382503 1534.906
پلی پروپیلن نساجی HP510Lشازند شازند 382503 1534.906
پلی پروپیلن نساجی V30Sشازند شازند 382503 1534.906
پلی پروپیلن نساجی Z30Sشازند شازند 382503 1534.906
پلی اتیلن سبک خطی 0209AAشازند شازند 350913 1408.14
پلی اتیلن سبک خطی 20075شازند شازند 350913 1408.14
پلی اتیلن سبک خطی 0209KJشازند شازند 352097 1412.89
پلی اتیلن سبک خطی 0410AAشازند شازند 350913 1408.14
پلی اتیلن سنگین اکستروژن ARM CRP100 blackشازند شازند 354007 1420.557
پلی اتیلن سنگین اکستروژن ARM PCF 55شازند شازند 354007 1420.557
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 (PE80)شازند شازند 314831 1263.351
پلی اتیلن سنگین بادی BL3شازند شازند 258760 1038.352
پلی اتیلن سنگین تزریقی 5620EAشازند شازند 239880 962.5894
پلی اتیلن سنگین دورانی 3840UAشازند شازند 292121 1172.219
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5شازند شازند 261779 1050.465
پلی بوتادین رابرشازند شازند 512341 2055.918
1210S پلی بوتادین رابرشازند شازند 536015 2150.918
PET N آمورف شهید تندگویان شهید تندگویان 297189 1192.556
PET S آمورف شهید تندگویان شهید تندگویان 300314 1205.096
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG730Nشهید تندگویان شهید تندگویان 309689 1242.716
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG730Sشهید تندگویان شهید تندگویان 316251 1269.051
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG760Nشهید تندگویان شهید تندگویان 310939 1247.733
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG760Sشهید تندگویان شهید تندگویان 317501 1274.067
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG780Nشهید تندگویان شهید تندگویان 312501 1254.003
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG780Sشهید تندگویان شهید تندگویان 319064 1280.337
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG800Nشهید تندگویان شهید تندگویان 317501 1274.067
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG800Sشهید تندگویان شهید تندگویان 327189 1312.941
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG820Nشهید تندگویان شهید تندگویان 325001 1304.163
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG820Sشهید تندگویان شهید تندگویان 335001 1344.291
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG840Nشهید تندگویان شهید تندگویان 327814 1315.449
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG840Sشهید تندگویان شهید تندگویان 337814 1355.577
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG620Nشهید تندگویان شهید تندگویان 288315 1156.95
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG620Sشهید تندگویان شهید تندگویان 285543 1145.826
پلی اتیلن ترفتالات نساجی سوپربرایت TG620SB Nشهید تندگویان شهید تندگویان 284157 1140.264
پلی اتیلن ترفتالات نساجی سوپربرایت TG620SB Sشهید تندگویان شهید تندگویان 286929 1151.388
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640Nشهید تندگویان شهید تندگویان 284157 1140.264
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640Sشهید تندگویان شهید تندگویان 289979 1163.625
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG670Sشهید تندگویان شهید تندگویان 299998 1203.828
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640MOD Nشهید تندگویان شهید تندگویان 284712 1142.488
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640MOD Sشهید تندگویان شهید تندگویان 290811 1166.962
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640MOD-SB Nشهید تندگویان شهید تندگویان 293306 1176.974
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640MOD-SB Sشهید تندگویان شهید تندگویان 302177 1212.573
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640HB Nشهید تندگویان شهید تندگویان 294692 1182.537
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640HB Sشهید تندگویان شهید تندگویان 303840 1219.248
پلی اتیلن ترفتالات نساجی سوپر برایت TG640SB Nشهید تندگویان شهید تندگویان 292474 1173.637
پلی اتیلن ترفتالات نساجی سوپربرایت TG640SB Sشهید تندگویان شهید تندگویان 301345 1209.236
پلی اتیلن ترفتالات فیلم  FG640 Sشهید تندگویان شهید تندگویان 316870 __
پلی اتیلن ترفتالات فیلم FG640 Nشهید تندگویان شهید تندگویان 307444 __
پلی وینیل کلراید S65غدیر غدیر 355293 1425.715
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 50 – گرید طبیعیقائد بصیر قائد بصیر 459039 1842.03
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 75 – گرید طبیعیقائد بصیر قائد بصیر 463496 1859.914
پلی اتیلن سبک فیلم 2420E02کردستان کردستان 337478 1354.228
پلی اتیلن سبک فیلم 2420F3کردستان کردستان 361101 1449.024
پلی اتیلن سبک فیلم 2420F8کردستان کردستان 337478 1354.228
پلی اتیلن سبک فیلم 3020F9کردستان کردستان 337478 1354.228
پلی اتیلن سبک فیلم 2426F8کردستان کردستان 338661 1358.978
پلی اتیلن سبک فیلم 2426E02کردستان کردستان 338661 1358.978
پلی اتیلن سبک تزریقی 1922Tلاله لاله 347602 1394.855
پلی اتیلن سبک فیلم 2004TC00لاله لاله 337478 1354.228
پلی اتیلن سبک فیلم 2100TN00لاله لاله 361101 1449.024
پلی اتیلن سبک فیلم 2100TN42لاله لاله 337478 1354.228
پلی اتیلن سبک فیلم 2101TN47لاله لاله 337478 1354.228
پلی اتیلن سبک فیلم 2102TN01لاله لاله 337478 1354.228
پلی اتیلن سبک فیلم 2102TN42لاله لاله 337478 1354.228
پلی اتیلن سبک فیلم 2102TX00لاله لاله 337478 1354.228
پلی اتیلن سبک فیلم 2404TC47لاله لاله 337478 1354.228
پلی اتیلن سبک فیلم 2004TC37لاله لاله 337478 1354.228
پلی اتیلن سبک خطی 22B01لرستان لرستان 350913 1408.14
پلی اتیلن سبک خطی 22B02لرستان لرستان 350913 1408.14
پلی اتیلن سبک خطی 22B03لرستان لرستان 350913 1408.14
پلی اتیلن سنگین تزریقی 54B04UVلرستان لرستان 244615 981.5895
پلی اتیلن سنگین تزریقی 54B04لرستان لرستان 239880 962.5894
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52B18UVلرستان لرستان 244615 981.5895
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52B11UVلرستان لرستان 244615 981.5895
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52B18لرستان لرستان 239880 962.5894
پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N07لرستان لرستان 239880 962.5894
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52B07لرستان لرستان 239880 962.5894
پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N07UVلرستان لرستان 244615 981.5895
پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N18لرستان لرستان 239880 962.5894
پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N18UVلرستان لرستان 244615 981.5895
پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N11UVلرستان لرستان 244615 981.5895
پلی اتیلن سنگین تزریقی 6040لرستان لرستان 239880 962.5894
پلی اتیلن سنگین تزریقی 6040UVلرستان لرستان 244615 981.5895
پلی اتیلن سنگین فیلم HD52BF3لرستان لرستان 261779 1050.465
پلی اتیلن سنگین فیلم نخ رشته ای HD48BF7لرستان لرستان 266013 1067.455
پلی اتیلن سنگین فیلم نخ رشته ای HD50B01لرستان لرستان 266013 1067.455
پلی اتیلن سنگین تزریقی I4مارون مارون 239880 962.5894
پلی اتیلن سنگین تزریقی I4UVمارون مارون 244615 981.5895
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5مارون مارون 261779 1050.465
پلی اتیلن سنگین اکستروژن CRP100Nمارون مارون 342781 1375.51
پلی اتیلن سنگین اکستروژن ARM CRP100 blackمارون مارون 354007 1420.557
پلی اتیلن سنگین بادی BL3مارون مارون 258760 1038.352
پلی پروپیلن شیمیایی EP1X30Fمارون مارون 397300 1594.281
پلی پروپیلن نساجی HP500Jمارون مارون 382503 1534.906
پلی پروپیلن شیمیایی MR230Cمارون مارون 426301 1710.657
RP240G  پلی پروپیلن شیمیاییمارون مارون 397300 1594.281
پلی پروپیلن نساجی X30Gمارون مارون 382503 1534.906
پلی پروپیلن نساجی C30Gمارون مارون 382503 1534.906
پلی پروپیلن نساجی C30Sمارون مارون 382503 1534.906
پلی پروپیلن نساجی V30Sمارون مارون 382503 1534.906
پلی پروپیلن نساجی Z30Sمارون مارون 382503 1534.906
پلی پروپیلن نساجی F30Gمارون مارون 382503 1534.906
پلی پروپیلن نساجی V30Gمارون مارون 382503 1534.906
پلی پروپیلن نساجی Z30Gمارون مارون 382503 1534.906
پلی پروپیلن نساجی V79Sمارون مارون 382503 1534.906
پلی پروپیلن نساجی HP565Sمارون مارون 405453 1627.001
پلی پروپیلن نساجی HP565S-AGمارون مارون 405453 1627.001
HP 552R پلی پروپیلن نساجیمارون مارون 382503 1534.906
پلی پروپیلن نساجی HP550Jمارون مارون 382503 1534.906
پلی پروپیلن نساجی HP501Dمارون مارون 382503 1534.906
پلی پروپیلن نساجی HP562Sمارون مارون 382503 1534.906
پلی پروپیلن فیلم HP525Jمارون مارون 387830 1556.281
پلی پروپیلن فیلم RP210Mمارون مارون 387830 1556.281
EP548R پلی پروپیلن تزریقیمارون مارون 398483 1599.031
پلی پروپیلن شیمیایی Mr240cمارون مارون 435770 1748.657
RP 340R پلی پروپیلن شیمیاییمارون مارون 397300 1594.281
پلی استایرن مقاوم 4512محب بسپار ایده گستر محب بسپار ایده گستر 445847 1789.091
پلی استایرن معمولی MP08محب پلیمر قم محب پلیمر قم 376481 1510.741
پلی اتیلن سبک خطی 22B01مهاباد مهاباد 350913 1408.14
پلی اتیلن سبک خطی 22B02مهاباد مهاباد 350913 1408.14
پلی اتیلن سبک خطی 22B03مهاباد مهاباد 350913 1408.14
پلی اتیلن سبک خطی 18B01مهاباد مهاباد 350913 1408.14
پلی اتیلن سبک خطی 20BF5مهاباد مهاباد 358015 1436.64
پلی اتیلن سبک خطی 22BF7مهاباد مهاباد 358015 1436.64
پلی اتیلن سبک خطی 22B01KJمهاباد مهاباد 352097 1412.89
پلی اتیلن سبک خطی 22B02KJمهاباد مهاباد 352097 1412.89
پلی اتیلن سنگین فیلم 7000Fمهر مهر 261779 1050.465
پلی اتیلن سنگین فیلم 7000Fمیاندوآب میاندوآب 261779 1050.465
پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N07میاندوآب میاندوآب 239880 962.5894
پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N07UVمیاندوآب میاندوآب 244615 981.5895
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52B18میاندوآب میاندوآب 239880 962.5894
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52B18UVمیاندوآب میاندوآب 244615 981.5895
پلی پروپیلن شیمیایی ZH515MAنوید زرشیمی نوید زرشیمی 397300 1594.281
پلی پروپیلن شیمیایی ZB332Cنوید زرشیمی نوید زرشیمی 425827 1708.757
پلی پروپیلن شیمیایی ZB532Cنوید زرشیمی نوید زرشیمی 425827 1708.757
پلی پروپیلن شیمیایی ZB332Lنوید زرشیمی نوید زرشیمی 398483 1599.031
پلی پروپیلن شیمیایی ZB432Lنوید زرشیمی نوید زرشیمی 398483 1599.031
پلی پروپیلن شیمیایی ZB440Lنوید زرشیمی نوید زرشیمی 398483 1599.031
پلی پروپیلن شیمیایی ZB545Lنوید زرشیمی نوید زرشیمی 398483 1599.031
پلی پروپیلن شیمیایی ZB445Lنوید زرشیمی نوید زرشیمی 413990 1661.256
پلی پروپیلن شیمیایی ZR230Cنوید زرشیمی نوید زرشیمی 426301 1710.657
پلی پروپیلن شیمیایی ZRCT230Cنوید زرشیمی نوید زرشیمی 435770 1748.657
ZR 340R پلی پروپیلن شیمیایینوید زرشیمی نوید زرشیمی 397300 1594.281
ZR348T پلی پروپیلن شیمیایینوید زرشیمی نوید زرشیمی 397300 1594.281
ZH 552R پلی پروپیلن نساجینوید زرشیمی نوید زرشیمی 382503 1534.906
پلی پروپیلن نساجی ZH550Jنوید زرشیمی نوید زرشیمی 382503 1534.906
پلی پروپیلن نساجی ZH510Lنوید زرشیمی نوید زرشیمی 382503 1534.906
پلی پروپیلن شیمیایی ZH500Mنوید زرشیمی نوید زرشیمی 382503 1534.906
پلی پروپیلن فیلم ZH525Jنوید زرشیمی نوید زرشیمی 387830 1556.281
ZB548R پلی پروپیلن تزریقینوید زرشیمی نوید زرشیمی 398483 1599.031
ZB548T پلی پروپیلن تزریقینوید زرشیمی نوید زرشیمی 398483 1599.031
قیمت جهانی محصولات پلیمری مورخ 18 می 2022
نام محصول منطقه کف قیمت (دلار) سقف قیمت (دلار)
پلی پروپیلن نساجی  آسیای شرقی 1154 1156
پلی پروپیلن نساجی  آسیای جنوب شرقی 1234 1236
پلی پروپیلن نساجی  جنوب آسیا  1364 1366
پلی پروپیلن تزریقی آسیای شرقی 1154 1156
پلی پروپیلن تزریقی آسیای جنوب شرقی 1224 1226
پلی پروپیلن تزریقی جنوب آسیا  1364 1366
پلی پروپیلن شیمیایی آسیای شرقی 1174 1176
پلی پروپیلن شیمیایی آسیای جنوب شرقی 1259 1261
پلی پروپیلن شیمیایی جنوب آسیا  1404 1406
پلی پروپیلن گرید فیلم آسیای شرقی 1164 1166
پلی پروپیلن گرید فیلم آسیای جنوب شرقی 1259 1261
پلی پروپیلن گرید فیلم جنوب آسیا  1374 1376
پلی استایرن معمولی (GPPS) آسیای شرقی 1444 1446
پلی استایرن معمولی (GPPS) آسیای جنوب شرقی 1544 1546
پلی استایرن معمولی (GPPS) __ __ __
پلی استایرن مقاوم (HIPS) آسیای شرقی 1529 1531
پلی استایرن مقاوم (HIPS) آسیای جنوب شرقی 1649 1651
پلی استایرن مقاوم (HIPS) __ __ __
اکریلونیتریل بوتادین استایرن  آسیای شرقی 1794 1796
اکریلونیتریل بوتادین استایرن  آسیای جنوب شرقی 1844 1846
اکریلونیتریل بوتادین استایرن  __ __ __
سوسپانسیون PVC آسیای شرقی 1199 1201
سوسپانسیون PVC آسیای جنوب شرقی 1289 1291
سوسپانسیون PVC جنوب آسیا  1399 1401
پلی اتیلن سبک فیلم آسیای شرقی 1449 1451
پلی اتیلن سبک فیلم آسیای جنوب شرقی 1589 1591
پلی اتیلن سبک فیلم __ __ __
پلی اتیلن سبک خطی معمولی(Butene) آسیای شرقی 1159 1161
پلی اتیلن سبک خطی معمولی(Butene) آسیای جنوب شرقی 1269 1271
پلی اتیلن سبک خطی معمولی(Butene) جنوب آسیا  1449 1451
پلی اتیلن سبک خطی معمولی C6 آسیای شرقی 1499 1501
پلی اتیلن سبک خطی معمولی C6 آسیای جنوب شرقی 1579 1581
پلی اتیلن سبک خطی معمولی C6 جنوب آسیا  1599 1601
پلی اتیلن سنگین تزریقی  آسیای شرقی 1089 1091
پلی اتیلن سنگین تزریقی  آسیای جنوب شرقی 1189 1191
پلی اتیلن سنگین تزریقی  جنوب آسیا  1449 1451
پلی اتیلن سنگین بادی  آسیای شرقی 1099 1101
پلی اتیلن سنگین بادی  آسیای جنوب شرقی 1229 1231
پلی اتیلن سنگین بادی  جنوب آسیا  1459 1461
پلی اتیلن سنگین فیلم  آسیای شرقی 1169 1171
پلی اتیلن سنگین فیلم  آسیای جنوب شرقی 1279 1281
پلی اتیلن سنگین فیلم  جنوب آسیا  1479 1481
پلی اتیلن ترفتالات بطری  آسیای شرقی 1239 1241
پلی اتیلن ترفتالات بطری  آسیای جنوب شرقی 1289 1291
پلی اتیلن ترفتالات بطری  __ __ __
قیمت پایه محصولات شیمیایی مورخ 25 اردیبهشت 1401
نام کالا  تولید کننده قیمت پایه 
سود کاستیکآبادان آبادان 79871.28
پروپان مایعآبادان آبادان 165010.1
C3+ آریاساسول  آریاساسول 125644.4
کریستال ملامین ارومیه  ارومیه 578073.9
سود کاستیک اروند  اروند 79871.28
برش سنگین امیرکبیر  امیرکبیر 150121.3
1و3 بوتادین امیرکبیر  امیرکبیر 273438.5
برش سنگینایلام ایلام 150121.3
ارتوزایلن99.5% برزویه  برزویه 263826.8
بنزن برزویه  برزویه 276966
پارازایلین برزویه  برزویه 282903.5
زایلین مخلوط برزویه  برزویه 261790.8
آروماتیک سنگین برزویه  برزویه 267849
برش سنگین بندرامام  بندرامام 150121.3
بنزن بندرامام  بندرامام 276966
1و3 بوتادین بندرامام  بندرامام 273438.5
زایلین مخلوط بندرامام  بندرامام 261790.8
تولوئن بندرامام  بندرامام 272728.3
گاز بوتان  بندرامام  بندرامام 203599.3
گاز پروپان  بندرامام  بندرامام 201231.8
گاز مایع صنعتی بندرامام  بندرامام 202652.3
بنزنبوعلی سینا بوعلی سینا 276966
اسید ترفتالیکتندگویان تندگویان 229641
استایرن منومر پارس  پارس 318680.2
اتیل بنزن پارس  پارس 273154.4
گاز بوتان  پارس  پارس 203599.3
گاز پروپان  پارس  پارس 201231.8
گاز مایع صنعتی پارس  پارس 202652.3
پنتان پلاس پارس  پارس 168861.7
اوره گرانوله**پردیس پردیس 141300.4
1و3 بوتادینتبریز تبریز 273438.5
سوخت کوره سبکتبریز تبریز 169855
برش سنگین جم  جم 150121.3
آمونیاک (گاز) خراسان  خراسان 213708.2
آمونیاک (مایع) خراسان  خراسان 213708.2
اوره پریل** خراسان  خراسان 149515.4
کریستال ملامین خراسان  خراسان 578073.9
آمونیاک (مایع) رازی  رازی 213708.2
اوره گرانوله** رازی  رازی 141300.4
متانول زاگرس  زاگرس 68087.38
آلکیل بنزن خطیسرمایه گذاری صنایع شیمیائی ایران سرمایه گذاری صنایع شیمیائی ایران 455730.9
آلکیل بنزن خطیبیستون بیستون 455730.9
برش سنگین شازند  شازند 150121.3
1و3 بوتادین شازند  شازند 273438.5
منو اتانول آمین شازند  شازند 358126.4
دی اتانول آمین شازند  شازند 299243.6
تری اتانول آمین شازند  شازند 268786.5
منو اتیلن گلایکول شازند  شازند 129617
دی اتیلن گلایکول شازند  شازند 130208.8
ایزوبوتانول شازند  شازند 245805.9
نرمال بوتانول شازند  شازند 336175.5
دو اتیل هگزانول شازند  شازند 420219.4
منومر وینیل استات شازند  شازند 550440.1
آمونیاک (گاز) شیراز  شیراز 213708.2
آمونیاک (مایع) شیراز  شیراز 213708.2
اوره پریل** شیراز  شیراز 149515.4
اوره گرانوله** شیراز  شیراز 141300.4
متانول شيراز  شيراز 68087.38
متانولمتانول کاوه متانول کاوه 68087.38
اسید استیک فن آوران  فن آوران 145123.7
متانول فن آوران  فن آوران 68087.38
تولوئن دی ایزو سیانات (TDI) کارون  کارون 690106.8
متیلن دی فنیل دی ایزوسیانات MDI خالص کارون  کارون 593633.9
متیلن دی فنیل دی ایزوسیانات KM70خالص کارون  کارون 593633.9
متیلن دی فنیل دی ایزوسیانات MDI پلیمری کارون  کارون 704311.4
متیلن دی فنیل دی ایزوسیانات MDI پلیمری (KP600) کارون  کارون 633880.3
آمونیاک (مایع) کرمانشاه  کرمانشاه 213708.2
اوره گرانوله** کرمانشاه  کرمانشاه 141300.4
اوره گرانوله**کود شیمیایی اوره لردگان کود شیمیایی اوره لردگان 141300.4
آمونیاک (مایع)کود شیمیایی اوره لردگان کود شیمیایی اوره لردگان 213708.2
منو اتیلن گلایکول مارون  مارون 129617
دی اتیلن گلایکول مارون  مارون 130208.8
منو اتیلن گلایکولمروارید مروارید 129617
دی اتیلن گلایکولمروارید مروارید 130208.8
منو اتیلن گلایکولفرساشیمی فرساشیمی 129617
دی اتیلن گلایکولفرساشیمی فرساشیمی 130208.8
امار عرضه های محصولات پلیمری مورخ 31 اردیبهشت 1401
نام کالا تولید کننده حجم کالای قابل عرضه حداکثر افزایش عرضه قیمت پایه نوع بسته بندی نوع قرارداد تاریخ تحویل
پلی پروپیلن فیلم RP120Lپلی پروپیلن جم پلی پروپیلن جم 220 0 506,118 پالت چوبی نقدی 1401/03/03
پلی اتیلن سنگین تزریقی (پودر) 54B04پتروشیمی لرستان پتروشیمی لرستان 150 0 232,684 جامبوبگ نقدی 1401/03/03
پلی استایرن انبساطی نسوز F100توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب 800 0 420,515 جامبوبگ نقدی 1401/03/03
پلی استایرن انبساطی نسوز F200توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب 500 0 420,515 جامبوبگ نقدی 1401/03/03
پلی استایرن انبساطی نسوز F300توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب 300 0 420,515 جامبوبگ نقدی 1401/03/03
پلی استایرن انبساطی R200توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب 300 0 399,504 جامبوبگ نقدی 1401/03/03
پلی استایرن انبساطی R310توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب 600 0 399,504 جامبوبگ نقدی 1401/03/03
پلی استایرن انبساطی نسوز SE50شرکت پلی استایرن انبساطی سهند شرکت پلی استایرن انبساطی سهند 480 0 400,540 جامبوبگ سلف 1401/03/29
پلی استایرن انبساطی نسوز SE1000بانیار پلیمر گنبد بانیار پلیمر گنبد 198 0 420,515 جامبوبگ نقدی 1401/03/04
پلی استایرن انبساطی نسوز SE2000بانیار پلیمر گنبد بانیار پلیمر گنبد 198 0 420,515 جامبوبگ نقدی 1401/03/04
پلی بوتادین رابر 1220پتروشیمی شازند پتروشیمی شازند 362.88 0 512,341 پالت چوبی نقدی 1401/03/03
پلی وینیل کلراید S57پتروشیمی آبادان پتروشیمی آبادان 400 0 357,069 پالت چوبی سلف 1401/03/28
پلی پروپیلن شیمیایی RP210Gپتروشیمی شازند پتروشیمی شازند 50 0 402,626 پالت چوبی نقدی 1401/03/03
پلی استایرن انبساطی نسوز F100توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب 200 0 420,515 جامبوبگ سلف 1401/03/10
پلی استایرن انبساطی R200توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب 200 0 399,504 جامبوبگ سلف 1401/03/10
پلی بوتادین رابر 1220پتروشیمی تخت جمشید پتروشیمی تخت جمشید 504 0 512,341 پالت چوبی نقدی 1401/03/03
پلی کربنات 1012URپتروشیمی خوزستان پتروشیمی خوزستان 130 0 863,285 پالت چوبی سلف 1401/03/28
اپوکسی رزین جامد محلول در زایلین E1X75LCپتروشیمی خوزستان پتروشیمی خوزستان 70.4 0 1,024,366 بشکه سلف 1401/04/25
آلیاژ پلی کربنات LEDپتروشیمی خوزستان پتروشیمی خوزستان 20 16 994,373 پالت چوبی سلف 1401/03/28
اپوکسی رزین مایع 06EXCپتروشیمی خوزستان پتروشیمی خوزستان 70.4 0 1,166,497 بشکه سلف 1401/04/25
آلیاژ پلی کربنات با الیاف شیشهپتروشیمی خوزستان پتروشیمی خوزستان 20 16 948,873 پالت چوبی سلف 1401/03/28
پلی کربنات W1پتروشیمی خوزستان پتروشیمی خوزستان 40 0 969,673 پالت چوبی سلف 1401/03/28
اپوکسی رزین جامد E011Pپتروشیمی خوزستان پتروشیمی خوزستان 40 0 1,087,315 پالت چوبی سلف 1401/03/28
آلیاژ پلی کربنات ABSپتروشیمی خوزستان پتروشیمی خوزستان 20 16 930,673 پالت چوبی سلف 1401/03/28
پلی کربنات 0407URپتروشیمی خوزستان پتروشیمی خوزستان 80 0 863,285 پالت چوبی سلف 1401/03/28
آمار معاملات محصولات پلیمری مورخ 31 اردیبهشت 1401
نام کالا تولید کننده عرضه (تن) تقاضا (تن) حجم معامله (تن) قیمت پایه عرضه پایین ترین قیمت پایانی میانگین موزون بالاترین نوع قرارداد
پلی استایرن انبساطی نسوز F100توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب 200 185 160 420515 420515 420515 420515 سلف
پلی استایرن انبساطی نسوز SE50شرکت پلی استایرن انبساطی سهند شرکت پلی استایرن انبساطی سهند 480 200 200 400540 400540 400540 400540 سلف
آلیاژ پلی کربنات LEDپتروشیمی خوزستان پتروشیمی خوزستان 40 20 20 994373 994373 994373 994373 سلف
پلی کربنات 0407URپتروشیمی خوزستان پتروشیمی خوزستان 80 165 80 863285 868516 871443 877009 سلف
پلی وینیل کلراید S57پتروشیمی آبادان پتروشیمی آبادان 400 540 400 357069 395170 395712 398999 سلف
اپوکسی رزین جامد محلول در زایلین E1X75LCپتروشیمی خوزستان پتروشیمی خوزستان 70.4 88 70.4 1024366 1034999 1078579 1115009 سلف
اپوکسی رزین مایع 06EXCپتروشیمی خوزستان پتروشیمی خوزستان 70.4 118.8 70.4 1166497 1358999 1407872 1450999 سلف
اپوکسی رزین جامد E011Pپتروشیمی خوزستان پتروشیمی خوزستان 40 120 40 1087315 1170999 1180374 1228999 سلف
پلی استایرن انبساطی R200توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب 200 200 10 399504 399504 399504 399504 سلف
پلی کربنات 1012URپتروشیمی خوزستان پتروشیمی خوزستان 130 180 130 863285 927309 965191 999999 سلف
پلی کربنات W1پتروشیمی خوزستان پتروشیمی خوزستان 40 40 40 969673 969673 969673 969673 سلف
آلیاژ پلی کربنات ABSپتروشیمی خوزستان پتروشیمی خوزستان 40 20 0 930673       سلف
آلیاژ پلی کربنات با الیاف شیشهپتروشیمی خوزستان پتروشیمی خوزستان 20 0 0 948873       سلف
پلی استایرن انبساطی نسوز F100توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب 800 935 800 420515 422089 422860 426339 نقدی
پلی استایرن انبساطی R310توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب 600 250 100 399504 399504 399504 399504 نقدی
پلی پروپیلن فیلم RP120Lپلی پروپیلن جم پلی پروپیلن جم 220 176 176 506118 506118 506118 506118 نقدی
پلی استایرن انبساطی نسوز F200توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب 500 425 215 420515 420515 420515 420515 نقدی
پلی استایرن انبساطی R200توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب 300 395 270 399504 399504 399504 399504 نقدی
پلی پروپیلن شیمیایی RP210Gپتروشیمی شازند پتروشیمی شازند 50 20 20 402626 402626 402626 402626 نقدی
پلی اتیلن سنگین تزریقی (پودر) 54B04پتروشیمی لرستان پتروشیمی لرستان 150 45 0 232684       نقدی
پلی استایرن انبساطی نسوز F300توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب 300 15 15 420515 420515 420515 420515 نقدی
پلی استایرن انبساطی نسوز SE1000بانیار پلیمر گنبد بانیار پلیمر گنبد 198 0 0 420515       نقدی
پلی بوتادین رابر 1220پتروشیمی شازند پتروشیمی شازند 362.88 362.88 362.88 512341 512341 512341 512341 نقدی
پلی بوتادین رابر 1220پتروشیمی تخت جمشید پتروشیمی تخت جمشید 504 100.8 100.8 512341 512341 512341 512341 نقدی
پلی استایرن انبساطی نسوز SE2000بانیار پلیمر گنبد بانیار پلیمر گنبد 198 0 0 420515       نقدی

تبلیغات

همکاران ما