مهمترین خبرها

همایش توسعه صادرات صنایع پلیمری

چند رسانه ای

ویدئو ها
اینفوگرافیک
گالری تصاویر

مواد اولیه

قیمت پایه محصولات پلیمری در تاریخ 17 مرداد 1400
محصول  تولید کننده  قیمت پایه
(ریال بر کیلوگرم)
قیمت فوب خلیج فارس (دلار بر تن) 
پلی وینیل کلراید S65آبادان آبادان 336150 1503
پلی وینیل کلراید S70آبادان آبادان 305591 1367
پلی استایرن معمولی 1309آبادان آبادان 336150 1503
پلی اتیلن سبک فیلم LFI 2119آرتان پترو کیهان آرتان پترو کیهان 308670 1381
پلی اتیلن سبک فیلم LFI 2130آریا ساسول آریا ساسول 272828 1220
پلی اتیلن سبک فیلم LFI2125Aآریا ساسول آریا ساسول 286469 1281
پلی اتیلن سبک تزریقی LIM1922آریا ساسول آریا ساسول 276014 1235
پلی اتیلن سبک فیلم LFI 2047Aآریا ساسول آریا ساسول 281013 1257
پلی اتیلن سنگین بادی 5020آریا ساسول آریا ساسول 276014 1235
پلی اتیلن سنگین بادی 4265آریا ساسول آریا ساسول 216991 971
پلی اتیلن سنگین فیلم MFI 3713آریا ساسول آریا ساسول 216991 971
پلی اتیلن سنگین فیلم HFI 5110آریا ساسول آریا ساسول 227905 1019
پلی اتیلن سنگین فیلم HCH5110PPAآریا ساسول آریا ساسول 217285 972
پلی اتیلن سنگین اکستروژن HEX4460 (PE80)آریا ساسول آریا ساسول 217285 972
پلی وینیل کلراید E6834آریا ساسول آریا ساسول 240012 1074
پلی وینیل کلراید E7044اروند اروند 441715 1976
پلی وینیل کلراید E6644اروند اروند 427216 1911
پلی وینیل کلراید E7242اروند اروند 436084 1950
پلی وینیل کلراید E7244اروند اروند 424771 1900
پلی وینیل کلراید S6532اروند اروند 424771 1900
پلی وینیل کلراید S7042اروند اروند 305591 1367
پلی اتیلن سبک فیلم 2420Dاروند اروند 336150 1503
پلی اتیلن سبک فیلم 2420Fامیرکبیر امیرکبیر 286469 1281
پلی اتیلن سبک فیلم 2420Hامیرکبیر امیرکبیر 272828 1220
پلی اتیلن سبک فیلم 2420Kامیرکبیر امیرکبیر 272828 1220
پلی اتیلن سبک خطی 0209AAامیرکبیر امیرکبیر 272828 1220
پلی اتیلن سبک خطی 0209KJامیرکبیر امیرکبیر 265925 1189
پلی اتیلن سبک خطی 0205AAامیرکبیر امیرکبیر 266987 1194
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3امیرکبیر امیرکبیر 272297 1218
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5امیرکبیر امیرکبیر 244472 1093
پلی اتیلن سنگین بادی BL3امیرکبیر امیرکبیر 217285 972
پلی استایرن معمولی 32Nامیرکبیر امیرکبیر 216991 971
R-200 پلی استایرن انبساطی ایسین پلاستیک ایسین پلاستیک 311140 1392
R-300 پلی استایرن انبساطی پلی استایرن انتخاب پلی استایرن انتخاب 311432 1393
R-310 پلی استایرن انبساطی پلی استایرن انتخاب پلی استایرن انتخاب 311432 1393
R-400 پلی استایرن انبساطی پلی استایرن انتخاب پلی استایرن انتخاب 311432 1393
F-100 پلی استایرن انبساطی نسوز پلی استایرن انتخاب پلی استایرن انتخاب 303798 1359
F-200 پلی استایرن انبساطی نسوز پلی استایرن انتخاب پلی استایرن انتخاب 317007 1418
F-300 پلی استایرن انبساطی دیرسوز پلی استایرن انتخاب پلی استایرن انتخاب 317007 1418
F-400 پلی استایرن انبساطی نسوز پلی استایرن انتخاب پلی استایرن انتخاب 317007 1418
F-50 پلی استایرن انبساطی نسوز پلی استایرن انتخاب پلی استایرن انتخاب 303798 1359
F-105 پلی استایرن انبساطی  پلی استایرن انتخاب پلی استایرن انتخاب 303798 1359
F-305 پلی استایرن انبساطی  پلی استایرن انتخاب پلی استایرن انتخاب 311697 1394
R-220 پلی استایرن انبساطی  پلی استایرن انتخاب پلی استایرن انتخاب 311697 1394
R-320 پلی استایرن انبساطی  پلی استایرن انتخاب پلی استایرن انتخاب 286939 1283
F-405 پلی استایرن انبساطی  پلی استایرن انتخاب پلی استایرن انتخاب 286939 1283
R-420 پلی استایرن انبساطی  پلی استایرن انتخاب پلی استایرن انتخاب 290125 1298
R-410 پلی استایرن انبساطی  پلی استایرن انتخاب پلی استایرن انتخاب 276319 1236
EPS  Oversize پلی استایرن انبساطیپلی استایرن انتخاب پلی استایرن انتخاب 276319 1236
EPS Fine پلی استایرن انبساطیپلی استایرن انتخاب پلی استایرن انتخاب 192355 860
پلی اتیلن سنگین اکستروژن 6366Mپلی استایرن انتخاب پلی استایرن انتخاب 174234 779
پلی اتیلن سنگین اکستروژن 7700Mایلام ایلام 238950 1069
پلی اتیلن سنگین بادی 8200Bایلام ایلام 244472 1093
پلی اتیلن سنگین تزریقی 2200Jایلام ایلام 216991 971
پلی اتیلن سنگین تزریقی 2208Jایلام ایلام 208577 933
پلی اتیلن سنگین فیلم 7000Fایلام ایلام 212825 952
EPS 100-FR پلی استایرن انبساطی   ایلام ایلام 217285 972
EPS 200-FR پلی استایرن انبساطی بانیار بانیار 317007 1418
EPS 300-FR پلی استایرن انبساطی بانیار بانیار 317007 1418
EPS 400-FR پلی استایرن انبساطی بانیار بانیار 317007 1418
EPS 500-FR پلی استایرن انبساطی بانیار بانیار 303798 1359
استایرن بوتادین رابر روشن 1502بانیار بانیار 301608 1349
استایرن بوتادین رابر تیره 1500بندر امام بندر امام 450014 2013
پلی اتیلن سبک فیلم 0075بندر امام بندر امام 441276 1974
پلی اتیلن سبک فیلم 0200بندر امام بندر امام 272828 1220
پلی اتیلن سنگین تزریقی HI0500بندر امام بندر امام 272828 1220
پلی اتیلن سنگین تزریقی HI0500UAبندر امام بندر امام 208577 933
پلی اتیلن سنگین بادی 0035بندر امام بندر امام 212825 952
پلی وینیل کلراید S6058بندر امام بندر امام 216991 971
پلی وینیل کلراید S6558بندر امام بندر امام 320870 1435
پلی وینیل کلراید S7054بندر امام بندر امام 305591 1367
پلی استایرن معمولی 1115بندر امام بندر امام 336150 1503
پلی استایرن مقاوم 6045پترو پاک مشرق زمین پترو پاک مشرق زمین 308670 1381
پلی پروپیلن شیمیایی EP440Gپترو پاک مشرق زمین پترو پاک مشرق زمین 363470 1626
پلی پروپیلن شیمیایی EP440Lپلی پروپیلن جم پلی پروپیلن جم 319158 1427
پلی پروپیلن شیمیایی EP548Rپلی پروپیلن جم پلی پروپیلن جم 319158 1427
پلی پروپیلن شیمیایی EP548Tپلی پروپیلن جم پلی پروپیلن جم 319158 1427
پلی پروپیلن شیمیایی RP340Rپلی پروپیلن جم پلی پروپیلن جم 324680 1452
RP345Sپلی پروپیلن شیمیاییپلی پروپیلن جم پلی پروپیلن جم 319617 1430
پلی پروپیلن شیمیایی EP3130UVپلی پروپیلن جم پلی پروپیلن جم 327051 1463
پلی پروپیلن شیمیایی RPX 230Cپلی پروپیلن جم پلی پروپیلن جم 337849 1511
پلی پروپیلن نساجی HP 500Jپلی پروپیلن جم پلی پروپیلن جم 312820 1399
پلی پروپیلن فیلم HP525Jپلی پروپیلن جم پلی پروپیلن جم 304066 1360
پلی پروپیلن نساجی HP550Jپلی پروپیلن جم پلی پروپیلن جم 297586 1331
پلی پروپیلن نساجی HP510Lپلی پروپیلن جم پلی پروپیلن جم 304066 1360
HP 500p پلی پروپیلن نساجیپلی پروپیلن جم پلی پروپیلن جم 304066 1360
پلی پروپیلن نساجی C30Sپلی پروپیلن جم پلی پروپیلن جم 304066 1360
پلی پروپیلن نساجی Z30Sپلی پروپیلن جم پلی پروپیلن جم 304066 1360
پلی پروپیلن نساجی HP552Rپلی پروپیلن جم پلی پروپیلن جم 304066 1360
HP 564 S پلی پروپیلن نساجیپلی پروپیلن جم پلی پروپیلن جم 304066 1360
پلی پروپیلن فیلم RP120Lپلی پروپیلن جم پلی پروپیلن جم 324244 1450
پلی پروپیلن نساجی SF060پلی پروپیلن جم پلی پروپیلن جم 392664 1756
پلی پروپیلن نساجی SIF030پلی نار پلی نار 304066 1360
پلی پروپیلن نساجی SIF010پلی نار پلی نار 304066 1360
پلی پروپیلن نساجی FI160پلی نار پلی نار 304066 1360
پلی پروپیلن نساجی PYI250پلی نار پلی نار 304066 1360
پلی پروپیلن نساجی PYI180پلی نار پلی نار 304066 1360
پلی پروپیلن نساجی CR380پلی نار پلی نار 304066 1360
پلی پروپیلن شیمیایی PNR230Cپلی نار پلی نار 311500 1393
PNR 340R پلی پروپیلن شیمیاییپلی نار پلی نار 313245 1401
پلی پروپیلن نساجی PI110پلی نار پلی نار 319617 1430
پلی اتیلن سنگین بادی BL3پلی نار پلی نار 284351 1272
پلی اتیلن سنگین بادی BL4پلیمر کرمانشاه پلیمر کرمانشاه 216991 971
پلی اتیلن سنگین تزریقی I3پلیمر کرمانشاه پلیمر کرمانشاه 216991 971
پلی اتیلن سنگین تزریقی I3UVپلیمر کرمانشاه پلیمر کرمانشاه 208577 933
پلی اتیلن سنگین تزریقی I4پلیمر کرمانشاه پلیمر کرمانشاه 212825 952
پلی اتیلن سنگین تزریقی I4UVپلیمر کرمانشاه پلیمر کرمانشاه 208577 933
پلی اتیلن سنگین فیلم نخ رشته ای EX2پلیمر کرمانشاه پلیمر کرمانشاه 212825 952
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5پلیمر کرمانشاه پلیمر کرمانشاه 225781 1010
تغییرات قیمت جهانی محصولات پلیمری در هفته منتهی به 18 شهریور1400
نام محصول  منطقه  کف قیمت (دلار) سقف قیمت (دلار)
پلی پروپیلن نساجی  آسیای شرقی 1119 1121
پلی پروپیلن نساجی  آسیای جنوب شرقی 1184 1186
پلی پروپیلن نساجی  جنوب آسیا  1374 1376
پلی پروپیلن تزریقی آسیای شرقی 1119 1121
پلی پروپیلن تزریقی آسیای جنوب شرقی 1174 1176
پلی پروپیلن تزریقی جنوب آسیا  1374 1376
پلی پروپیلن شیمیایی آسیای شرقی 1139 1141
پلی پروپیلن شیمیایی آسیای جنوب شرقی 1199 1201
پلی پروپیلن شیمیایی جنوب آسیا  1414 1416
پلی پروپیلن گرید فیلم آسیای شرقی 1134 1136
پلی پروپیلن گرید فیلم آسیای جنوب شرقی 1194 1196
پلی پروپیلن گرید فیلم جنوب آسیا  1384 1386
پلی استایرن معمولی (GPPS) آسیای شرقی 1409 1411
پلی استایرن معمولی (GPPS) آسیای جنوب شرقی 1429 1431
پلی استایرن معمولی (GPPS) __ __ __
پلی استایرن مقاوم (HIPS) آسیای شرقی 1539 1541
پلی استایرن مقاوم (HIPS) آسیای جنوب شرقی 1639 1641
پلی استایرن مقاوم (HIPS) __ __ __
اکریلونیتریل بوتادین استایرن  آسیای شرقی 2274 2276
اکریلونیتریل بوتادین استایرن  آسیای جنوب شرقی 2264 2266
اکریلونیتریل بوتادین استایرن  __ __ __
سوسپانسیون PVC آسیای شرقی 1389 1391
سوسپانسیون PVC آسیای جنوب شرقی 1399 1401
سوسپانسیون PVC جنوب آسیا  1649 1651
پلی اتیلن سبک فیلم آسیای شرقی 1379 1381
پلی اتیلن سبک فیلم آسیای جنوب شرقی 1419 1421
پلی اتیلن سبک فیلم __ __ __
پلی اتیلن سبک خطی معمولی(Butene) آسیای شرقی 1099 1101
پلی اتیلن سبک خطی معمولی(Butene) آسیای جنوب شرقی 1159 1161
پلی اتیلن سبک خطی معمولی(Butene) جنوب آسیا  1229 1231
پلی اتیلن سبک خطی معمولی C6 آسیای شرقی 1219 1221
پلی اتیلن سبک خطی معمولی C6 آسیای جنوب شرقی 1289 1291
پلی اتیلن سبک خطی معمولی C6 جنوب آسیا  1349 1351
پلی اتیلن سنگین تزریقی  آسیای شرقی 1034 1036
پلی اتیلن سنگین تزریقی  آسیای جنوب شرقی 1079 1081
پلی اتیلن سنگین تزریقی  جنوب آسیا  1199 1201
پلی اتیلن سنگین بادی  آسیای شرقی 1029 1031
پلی اتیلن سنگین بادی  آسیای جنوب شرقی 1109 1111
پلی اتیلن سنگین بادی  جنوب آسیا  1229 1231
پلی اتیلن سنگین فیلم  آسیای شرقی 1069 1071
پلی اتیلن سنگین فیلم  آسیای جنوب شرقی 1119 1121
پلی اتیلن سنگین فیلم  جنوب آسیا  1249 1251
پلی اتیلن ترفتالات بطری  آسیای شرقی 934 936
پلی اتیلن ترفتالات بطری  آسیای جنوب شرقی 989 991
پلی اتیلن ترفتالات بطری  __ __ __
قیمت پایه محصولات شیمیایی در تاریخ 17 مرداد 1400
محصول  تولید کننده  قیمت پایه
(ریال بر کیلوگرم)
سود کاستیکآبادان آبادان 31621
پروپان مایعآبادان آبادان 114951
C3+ آریاساسول  آریاساسول 86519
کریستال ملامین ارومیه  ارومیه 479716
سود کاستیک اروند  اروند 31621
برش سنگین امیرکبیر  امیرکبیر 86015
1و3 بوتادین امیرکبیر  امیرکبیر 293112
ارتوزایلن99.5% برزویه  برزویه 162730
بنزن برزویه  برزویه 199189
پارازایلین برزویه  برزویه 186491
زایلین مخلوط برزویه  برزویه 163038
آروماتیک سنگین برزویه  برزویه 146264
برش سنگین بندرامام  بندرامام 86015
بنزن بندرامام  بندرامام 199189
1و3 بوتادین بندرامام  بندرامام 293112
زایلین مخلوط بندرامام  بندرامام 163038
تولوئن بندرامام  بندرامام 163336
گاز بوتان  بندرامام  بندرامام 139122
گاز پروپان  بندرامام  بندرامام 140184
گاز مایع صنعتی بندرامام  بندرامام 139547
بنزنبوعلی سینا بوعلی سینا 199189
استایرن منومر پارس  پارس 234383
اتیل بنزن پارس  پارس 210945
گاز بوتان  پارس  پارس 139122
گاز پروپان  پارس  پارس 140184
گاز مایع صنعتی پارس  پارس 139547
پنتان پلاس پارس  پارس 116986
اوره گرانوله**پردیس پردیس 87689
1و3 بوتادینتبریز تبریز 293112
سوخت کوره سبکتبریز تبریز 117674
برش سنگین جم  جم 86015
آمونیاک (گاز) خراسان  خراسان 79929
آمونیاک (مایع) خراسان  خراسان 79929
اوره پریل** خراسان  خراسان 88709
کریستال ملامین خراسان  خراسان 479716
آمونیاک (مایع) رازی  رازی 79929
اوره گرانوله** رازی  رازی 87689
متانول زاگرس  زاگرس 57896
آلکیل بنزن خطیسرمایه گذاری صنایع شیمیائی ایران سرمایه گذاری صنایع شیمیائی ایران 395861
آلکیل بنزن خطیبیستون بیستون 395861
برش سنگین شازند  شازند 86015
1و3 بوتادین شازند  شازند 293112
منو اتانول آمین شازند  شازند 195093
دی اتانول آمین شازند  شازند 227480
تری اتانول آمین شازند  شازند 199316
منو اتیلن گلایکول شازند  شازند 139945
دی اتیلن گلایکول شازند  شازند 160128
ایزوبوتانول شازند  شازند 382072
نرمال بوتانول شازند  شازند 415282
دو اتیل هگزانول شازند  شازند 466669
منومر وینیل استات شازند  شازند 316742
آمونیاک (گاز) شیراز  شیراز 79929
آمونیاک (مایع) شیراز  شیراز 79929
اوره پریل** شیراز  شیراز 88709
اوره گرانوله** شیراز  شیراز 87689
متانول شيراز  شيراز 57896
متانولمتانول کاوه متانول کاوه 57896
اسید استیک فن آوران  فن آوران 189726
متانول فن آوران  فن آوران 57896
تولوئن دی ایزو سیانات (TDI) کارون  کارون 481086
متیلن دی فنیل دی ایزوسیانات MDI خالص کارون  کارون 612243
متیلن دی فنیل دی ایزوسیانات MDI پلیمری کارون  کارون 621270
متیلن دی فنیل دی ایزوسیانات MDI پلیمری (KP600) کارون  کارون 559143
آمونیاک (مایع) کرمانشاه  کرمانشاه 79929
اوره گرانوله** کرمانشاه  کرمانشاه 87689
آمونیاک (مایع)کود شیمیایی اوره لردگان کود شیمیایی اوره لردگان 79929
منو اتیلن گلایکول مارون  مارون 139945
دی اتیلن گلایکول مارون  مارون 160128
منو اتیلن گلایکولمروارید مروارید 139945
آمار عرضه های تفکیکی محصولات پلیمری در بورس کالا در تاریخ 20 شهریور ماه 1400
نام کالا  تولید کننده حجم کالای قابل عرضه حداکثر افزایش عرضه قیمت پایه نوع بسته بندی نوع قرارداد تاریخ تحویل
پلی استایرن انبساطی نسوز SE1000بانیار پلیمر گنبد بانیار پلیمر گنبد 198 0 320,304 جامبوبگ نقدی 1400/06/24
پلی استایرن انبساطی نسوز SE2000بانیار پلیمر گنبد بانیار پلیمر گنبد 198 0 320,304 جامبوبگ نقدی 1400/06/24
پلی استایرن انبساطی نسوز F100توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب 1,500 0 320,304 جامبوبگ نقدی 1400/06/23
پلی استایرن انبساطی نسوز F200توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب 150 0 320,304 جامبوبگ سلف 1400/06/29
پلی استایرن انبساطی نسوز F300توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب 300 0 320,304 جامبوبگ نقدی 1400/06/23
پلی استایرن انبساطی R200توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب 500 0 314,486 جامبوبگ نقدی 1400/06/23
پلی استایرن انبساطی R310توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب 600 0 314,486 جامبوبگ نقدی 1400/06/23
پلی استایرن انبساطی نسوز F105توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب 150 0 314,857 جامبوبگ نقدی 1400/06/23
پلی استایرن انبساطی نسوز SE50شرکت پلی استایرن انبساطی سهند شرکت پلی استایرن انبساطی سهند 640 0 311,054 جامبوبگ نقدی 1400/06/23
پلی بوتادین رابر 1220پتروشیمی تخت جمشید پتروشیمی تخت جمشید 400 0 404,612 پالت فلزی نقدی 1400/06/23
پلی بوتادین رابر 1202پتروشیمی تخت جمشید پتروشیمی تخت جمشید 80 0 426,401 پالت فلزی نقدی 1400/06/23
پلی بوتادین رابر 1220پتروشیمی شازند پتروشیمی شازند 400 0 404,612 پالت چوبی نقدی 1400/06/23
پلی وینیل کلراید S57پتروشیمی آبادان پتروشیمی آبادان 250 0 392,372 پالت چوبی نقدی 1400/06/23
آلیاژ پلی کربنات ABSپتروشیمی خوزستان پتروشیمی خوزستان 64 0 973,210 پالت چوبی سلف 1400/07/17
پلی کربنات W1پتروشیمی خوزستان پتروشیمی خوزستان 48 0 990,710 پالت چوبی سلف 1400/07/17
پلی پروپیلن شیمیایی RP210Gپتروشیمی شازند پتروشیمی شازند 100 0 359,699 پالت چوبی نقدی 1400/06/23
آلیاژ پلی کربنات LEDپتروشیمی خوزستان پتروشیمی خوزستان 48 0 995,710 پالت چوبی سلف 1400/07/17
پلی کربنات 0407URپتروشیمی خوزستان پتروشیمی خوزستان 80 0 970,717 پالت چوبی سلف 1400/07/17
آلیاژ پلی کربنات با الیاف شیشهپتروشیمی خوزستان پتروشیمی خوزستان 64 0 975,710 پالت چوبی سلف 1400/07/17
پلی کربنات 1012URپتروشیمی خوزستان پتروشیمی خوزستان 96 0 970,717 پالت چوبی سلف 1400/07/17
اپوکسی رزین مایع E06 SPLپتروشیمی خوزستان پتروشیمی خوزستان 115 0 1,184,646 بشکه سلف 1400/07/03
اپوکسی رزین جامد محلول در زایلین E1X75LCپتروشیمی خوزستان پتروشیمی خوزستان 95 0 1,097,488 بشکه سلف 1400/07/03
اپوکسی رزین جامد E011Pپتروشیمی خوزستان پتروشیمی خوزستان 60 0 1,141,067 پالت چوبی سلف 1400/07/03
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641پتروشیمی تندگویان پتروشیمی تندگویان 2,002 0 226,793 جامبوبگ سلف 1400/07/17
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG645پتروشیمی تندگویان پتروشیمی تندگویان 1,496 0 222,304 جامبوبگ سلف 1400/07/17
پلی اتیلن ترفتالات نساجی Super Bright TG645پتروشیمی تندگویان پتروشیمی تندگویان 1,496 0 228,717 جامبوبگ سلف 1400/07/17
آمار تفکیکی معاملات پلیمری  در بورس کالا در تاریخ 16 شهریور ماه 1400
نام  کالا  تولید کننده عرضه (تن) تقاضا (تن) حجم معامله (تن) قیمت پایه عرضه پایین ترین قیمت پایانی بالاترین نوع قرارداد
پلی استایرن انبساطی 200پتروشیمی تبریز پتروشیمی تبریز 110 95 95 323,736 323,736 323,736 323,736 نقدی
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000پتروشیمی مهر پتروشیمی مهر 3,014 2,024 1,936 225,302 225,302 225,302 225,302 نقدی
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5پتروشیمی جم پتروشیمی جم 550 154 110 225,302 225,302 225,302 225,302 نقدی
پلی اتیلن سبک خطی 22B01KJپتروشیمی مهاباد پتروشیمی مهاباد 168 24 24 277,760 277,760 277,760 277,760 نقدی
پلی اتیلن سبک فیلم 2102TX00پتروشیمی لاله پتروشیمی لاله 1,738 638 616 295,682 295,682 295,682 295,682 نقدی
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3پتروشیمی امیرکبیر پتروشیمی امیرکبیر 1,800 1,470 1,280 257,006 257,006 257,006 257,006 سلف
پلی اتیلن سبک فیلم LFI2047Aپتروشیمی آریا ساسول پتروشیمی آریا ساسول 396 22 22 298,950 298,950 298,950 298,950 نقدی
پلی اتیلن سبک خطی 0209AAپتروشیمی شازند پتروشیمی شازند 1,320 980 720 276,671 276,671 276,671 276,671 نقدی
پلی اتیلن سنگین بادی BL3پتروشیمی مارون پتروشیمی مارون 1,210 990 968 222,361 222,361 222,361 222,361 نقدی
پلی استایرن انبساطی 300پتروشیمی تبریز پتروشیمی تبریز 120 70 70 323,736 323,736 323,736 323,736 نقدی
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 0150پتروشیمی تبریز پتروشیمی تبریز 555 370 350 523,468 523,468 523,468 523,468 نقدی
پلی اتیلن سبک خطی 22B02پتروشیمی مهاباد پتروشیمی مهاباد 720 624 504 276,671 276,671 276,671 276,671 نقدی
پلی اتیلن ترفتالات نساجی Super Bright TG645پتروشیمی تندگویان پتروشیمی تندگویان 1,298 1,298 1,298 228,717 228,717 228,717 228,717 سلف
پلی اتیلن سبک فیلم 2420E02پتروشیمی کردستان پتروشیمی کردستان 1,440 336 264 295,682 295,682 295,682 295,682 نقدی
پلی اتیلن سبک فیلم 0200پتروشیمی بندرامام پتروشیمی بندرامام 1,000 1,050 930 295,682 295,682 295,682 295,682 نقدی
پلی اتیلن سنگین لوله CRP100Nپتروشیمی جم پتروشیمی جم 2,508 1,606 1,430 263,893 263,893 263,893 263,893 سلف
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5پتروشیمی مارون پتروشیمی مارون 1,210 154 88 225,302 225,302 225,302 225,302 نقدی
پلی اتیلن سبک خطی 235F6پتروشیمی جم پتروشیمی جم 440 44 22 279,939 279,939 279,939 279,939 سلف
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518پتروشیمی جم پتروشیمی جم 2,508 2,079 1,969 213,046 213,046 213,046 213,046 نقدی
استایرن بوتادین رابر روشن 1502پتروشیمی بندرامام پتروشیمی بندرامام 403.2 403.2 403.2 453,799 453,799 453,799 453,799 نقدی
پلی اتیلن سنگین فیلم HFI5110پتروشیمی آریا ساسول پتروشیمی آریا ساسول 2,002 550 286 225,302 225,302 225,302 225,302 نقدی
پلی اتیلن سنگین تزریقی I4پتروشیمی امیرکبیر پتروشیمی امیرکبیر 300 290 290 213,046 213,046 213,046 213,046 نقدی
پلی اتیلن سبک تزریقی 1922Tپتروشیمی لاله پتروشیمی لاله 154 110 88 304,552 304,552 304,552 304,552 نقدی
پلی اتیلن سبک خطی 0209AAپتروشیمی تبریز پتروشیمی تبریز 99 88 77 276,671 276,671 276,671 276,671 نقدی
پلی اتیلن سنگین لوله مشکی CRP100Bپتروشیمی شازند پتروشیمی شازند 1,700 1,040 1,020 282,608 282,608 282,608 282,608 نقدی
پلی اتیلن سنگین دورانی 3840UAپتروشیمی تبریز پتروشیمی تبریز 2,002 781 781 234,544 234,544 234,544 234,544 نقدی
پلی اتیلن سبک خطی 0209AAپتروشیمی امیرکبیر پتروشیمی امیرکبیر 6,600 4,136 3,696 276,671 276,671 276,671 276,671 سلف
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 50 – گرید طبیعیپتروشیمی قائد بصیر پتروشیمی قائد بصیر 300 300 300 523,468 523,468 523,468 523,468 نقدی
استایرن بوتادین رابر تیره 1712پتروشیمی تخت جمشید پتروشیمی تخت جمشید 806.4 806.4 806.4 439,732 439,732 439,732 439,732 نقدی
پلی اتیلن سبک فیلم LFI2119پتروشیمی آریا ساسول پتروشیمی آریا ساسول 2,002 660 484 295,682 295,682 295,682 295,682 نقدی
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5پلیمر کرمانشاه پلیمر کرمانشاه 144 24 24 225,302 225,302 225,302 225,302 نقدی
پلی اتیلن سبک خطی (پودر) 22B03پتروشیمی مهاباد پتروشیمی مهاباد 1,500 40 40 268,371 268,371 268,371 268,371 نقدی
پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N07UVپتروشیمی لرستان پتروشیمی لرستان 720 528 528 217,404 217,404 217,404 217,404 نقدی
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG821پتروشیمی تندگویان پتروشیمی تندگویان 1,672 1,870 1,672 259,117 260,329 267,403 277,299 سلف
پلی اتیلن سنگین تزریقی 5030EAپتروشیمی تبریز پتروشیمی تبریز 44 77 44 219,587 226,079 228,134 230,579 نقدی
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641پتروشیمی تندگویان پتروشیمی تندگویان 1,496 1,848 1,496 226,793 243,500 252,373 255,169 سلف
پلی اتیلن سنگین بادی BL3پلیمر کرمانشاه پلیمر کرمانشاه 1,008 1,392 1,008 222,361 224,489 225,284 226,789 نقدی
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG645پتروشیمی تندگویان پتروشیمی تندگویان 2,002 2,860 2,002 222,304 254,921 257,956 265,579 سلف
پلی اتیلن سنگین بادی BL3پتروشیمی جم پتروشیمی جم 440 561 440 222,361 223,369 224,681 226,666 نقدی
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG785پتروشیمی تندگویان پتروشیمی تندگویان 1,760 2,178 1,760 242,032 247,159 250,663 270,111 سلف
پلی اتیلن سنگین اکستروژن HEX4460پتروشیمی آریا ساسول پتروشیمی آریا ساسول 110 220 110 248,835 257,239 257,445 258,258 نقدی
پلی اتیلن سنگین بادی 0035پتروشیمی بندرامام پتروشیمی بندرامام 1,500 1,730 1,500 222,361 224,099 225,052 231,699 نقدی
استایرن بوتادین رابر روشن 1502پتروشیمی بندرامام پتروشیمی بندرامام 201.6 241.92 201.6 453,799 458,899 460,984 465,899 نقدی
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG781پتروشیمی تندگویان پتروشیمی تندگویان 1,760 2,288 1,760 247,015 253,429 254,740 257,939 سلف
پلی اتیلن سبک فیلم 0075پتروشیمی بندرامام پتروشیمی بندرامام 70 80 70 295,682 296,920 297,602 298,890 نقدی
پلی اتیلن سبک فیلم 0075پتروشیمی بندرامام پتروشیمی بندرامام 800 1,560 800 295,682 317,899 319,495 325,699 نقدی
پلی اتیلن سنگین تزریقی 5030SAپتروشیمی تبریز پتروشیمی تبریز 99 363 99 221,568 265,700 277,425 288,019 نقدی
پلی اتیلن سبک فیلم 2100TN00پتروشیمی لاله پتروشیمی لاله 110 308 110 316,380 431,980 437,587 444,448 نقدی
پلی اتیلن سنگین فیلم MF3713پتروشیمی آریا ساسول پتروشیمی آریا ساسول 110 22 0 236,197       نقدی
پلی اتیلن سنگین بادی 0035پتروشیمی بندرامام پتروشیمی بندرامام 150 0 0 222,361       نقدی
پلی اتیلن سنگین دورانی 3840 (پودر)پتروشیمی تبریز پتروشیمی تبریز 50 0 0 227,508       نقدی
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 (پودر)پلیمر کرمانشاه پلیمر کرمانشاه 1,500 0 0 215,690       نقدی
پلی اتیلن سنگین فیلم (پودر) EX5پلیمر کرمانشاه پلیمر کرمانشاه 1,500 0 0 218,543       نقدی
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52B18UVپتروشیمی میاندوآب پتروشیمی میاندوآب 504 0 0 217,404       نقدی
پلی اتیلن سنگین تزریقی (پودر) 62N07پتروشیمی لرستان پتروشیمی لرستان 500 0 0 206,655       نقدی
پلی اتیلن سبک خطی (پودر) 22B01پتروشیمی مهاباد پتروشیمی مهاباد 1,500 0 0 268,371       نقدی

تبلیغات

حامیان همایش های انجمن

همکاران ما