مهمترین خبرها

تبلیغات

چند رسانه ای

ویدئو ها
اینفوگرافیک
گالری تصاویر

مواد اولیه

قیمت پایه محصولات پلیمری مورخ 19 دی 1400
نام کالا مجتمع تولیدی قیمت(ریال بر کیلوگرم) قیمت جهانی 
پلی وینیل کلراید S57آبادان آبادان 383256 1547.500874
پلی وینیل کلراید S65آبادان آبادان 362791 1464.867332
پلی وینیل کلراید S70آبادان آبادان 392558 1585.061575
پلی استایرن معمولی 1309آرتان پترو کیهان آرتان پترو کیهان 365329 1475.115478
پلی اتیلن سبک فیلم LFI 2119آریا ساسول آریا ساسول 334095 1349.002723
پلی اتیلن سبک فیلم LFI 2130آریا ساسول آریا ساسول 350800 1416.45286
پلی اتیلن سبک فیلم LFI2125Aآریا ساسول آریا ساسول 337625 1363.252752
پلی اتیلن سبک تزریقی LIM1922آریا ساسول آریا ساسول 344118 1389.472805
پلی اتیلن سبک فیلم LFI 2047Aآریا ساسول آریا ساسول 337625 1363.252752
پلی اتیلن سنگین بادی HBM5020آریا ساسول آریا ساسول 251866 1016.977053
پلی اتیلن سنگین بادی HBM4265آریا ساسول آریا ساسول 251866 1016.977053
پلی اتیلن سنگین بادی HBM5510آریا ساسول آریا ساسول 251866 1016.977053
پلی اتیلن سنگین فیلم MFI 3713آریا ساسول آریا ساسول 271041 1094.402209
پلی اتیلن سنگین فیلم HFI 5110آریا ساسول آریا ساسول 259277 1046.902114
پلی اتیلن سنگین فیلم HCH5110PPAآریا ساسول آریا ساسول 259277 1046.902114
پلی اتیلن سنگین اکستروژن HEX4460 (PE80)آریا ساسول آریا ساسول 271982 1098.202217
پلی وینیل کلراید E6834اروند اروند 433488 1750.328659
پلی وینیل کلراید E7044اروند اروند 429023 1732.299522
پلی وینیل کلراید E6644اروند اروند 430511 1738.309234
پلی وینیل کلراید E7242اروند اروند 426046 1720.280098
پلی وینیل کلراید E7244اروند اروند 426046 1720.280098
پلی وینیل کلراید S6532اروند اروند 362791 1464.867332
پلی وینیل کلراید S7042اروند اروند 400000 1615.110136
پلی اتیلن سبک فیلم 2420Dامیرکبیر امیرکبیر 350800 1416.45286
پلی اتیلن سبک فیلم 2420Fامیرکبیر امیرکبیر 334095 1349.002723
پلی اتیلن سبک فیلم 2420Hامیرکبیر امیرکبیر 334095 1349.002723
پلی اتیلن سبک فیلم 2420Kامیرکبیر امیرکبیر 334095 1349.002723
پلی اتیلن سبک خطی 0209AAامیرکبیر امیرکبیر 312744 1262.790049
پلی اتیلن سبک خطی 0209KJامیرکبیر امیرکبیر 313920 1267.540059
پلی اتیلن سبک خطی 0205AAامیرکبیر امیرکبیر 319802 1291.290107
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3امیرکبیر امیرکبیر 275570 1112.689746
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5امیرکبیر امیرکبیر 259277 1046.902114
پلی اتیلن سنگین بادی BL3امیرکبیر امیرکبیر 251866 1016.977053
پلی اتیلن سنگین تزریقی I4امیرکبیر امیرکبیر 234308 946.08316
پلی استایرن معمولی 32Nایسین پلاستیک ایسین پلاستیک 368251 1486.916402
R-200 پلی استایرن انبساطی پلی استایرن انتخاب پلی استایرن انتخاب 356447 1439.252906
R-300 پلی استایرن انبساطی پلی استایرن انتخاب پلی استایرن انتخاب 356447 1439.252906
R-310 پلی استایرن انبساطی پلی استایرن انتخاب پلی استایرن انتخاب 356447 1439.252906
R-400 پلی استایرن انبساطی پلی استایرن انتخاب پلی استایرن انتخاب 354665 1432.056641
F-100 پلی استایرن انبساطی نسوز پلی استایرن انتخاب پلی استایرن انتخاب 376516 1520.288069
F-200 پلی استایرن انبساطی نسوز پلی استایرن انتخاب پلی استایرن انتخاب 376516 1520.288069
F-300 پلی استایرن انبساطی دیرسوز پلی استایرن انتخاب پلی استایرن انتخاب 376516 1520.288069
F-400 پلی استایرن انبساطی نسوز پلی استایرن انتخاب پلی استایرن انتخاب 354665 1432.056641
F-50 پلی استایرن انبساطی نسوز پلی استایرن انتخاب پلی استایرن انتخاب 354665 1432.056641
F-105 پلی استایرن انبساطی  پلی استایرن انتخاب پلی استایرن انتخاب 363505 1467.752963
F-305 پلی استایرن انبساطی  پلی استایرن انتخاب پلی استایرن انتخاب 363505 1467.752963
R-220 پلی استایرن انبساطی  پلی استایرن انتخاب پلی استایرن انتخاب 335807 1355.913987
R-320 پلی استایرن انبساطی  پلی استایرن انتخاب پلی استایرن انتخاب 335807 1355.913987
F-405 پلی استایرن انبساطی  پلی استایرن انتخاب پلی استایرن انتخاب 339336 1370.164016
R-420 پلی استایرن انبساطی  پلی استایرن انتخاب پلی استایرن انتخاب 324043 1308.413892
R-410 پلی استایرن انبساطی  پلی استایرن انتخاب پلی استایرن انتخاب 324043 1308.413892
EPS  Oversize پلی استایرن انبساطیپلی استایرن انتخاب پلی استایرن انتخاب 249513 1007.477034
EPS Fine پلی استایرن انبساطیپلی استایرن انتخاب پلی استایرن انتخاب 239532 967.1779526
F100HD پلی استایرن انبساطی  پلی استایرن انتخاب پلی استایرن انتخاب 340158 1373.484273
F200HD پلی استایرن انبساطی  پلی استایرن انتخاب پلی استایرن انتخاب 340158 1373.484273
F300HD پلی استایرن انبساطی  پلی استایرن انتخاب پلی استایرن انتخاب 340158 1373.484273
F305HD پلی استایرن انبساطی  پلی استایرن انتخاب پلی استایرن انتخاب 327860 1323.827673
F400HD پلی استایرن انبساطی  پلی استایرن انتخاب پلی استایرن انتخاب 319198 1288.850977
R200HD پلی استایرن انبساطی  پلی استایرن انتخاب پلی استایرن انتخاب 320802 1295.327615
R310HD پلی استایرن انبساطی  پلی استایرن انتخاب پلی استایرن انتخاب 320802 1295.327615
R400HD پلی استایرن انبساطی  پلی استایرن انتخاب پلی استایرن انتخاب 319198 1288.850977
پلی اتیلن سنگین اکستروژن 6366Mایلام ایلام 270805 1093.452208
پلی اتیلن سنگین اکستروژن 7700Mایلام ایلام 275570 1112.689746
پلی اتیلن سنگین بادی 8200Bایلام ایلام 251866 1016.977053
پلی اتیلن سنگین تزریقی 2200Jایلام ایلام 234308 946.08316
پلی اتیلن سنگین تزریقی 2208Jایلام ایلام 239013 965.0831984
پلی اتیلن سنگین فیلم 7000Fایلام ایلام 259277 1046.902114
EPS 100-FR پلی استایرن انبساطی   بانیار بانیار 376516 1520.288069
EPS 200-FR پلی استایرن انبساطی بانیار بانیار 376516 1520.288069
EPS 300-FR پلی استایرن انبساطی بانیار بانیار 376516 1520.288069
EPS 400-FR پلی استایرن انبساطی بانیار بانیار 354665 1432.056641
EPS 500-FR پلی استایرن انبساطی بانیار بانیار 342189 1381.682789
استایرن بوتادین رابر روشن 1502بندر امام بندر امام 450019 1817.078168
استایرن بوتادین رابر تیره 1500بندر امام بندر امام 441281 1781.795097
پلی اتیلن سبک فیلم 0075بندر امام بندر امام 334095 1349.002723
پلی اتیلن سبک فیلم 0200بندر امام بندر امام 334095 1349.002723
پلی اتیلن سنگین تزریقی HI0500بندر امام بندر امام 234308 946.08316
پلی اتیلن سنگین تزریقی HI0500UAبندر امام بندر امام 239013 965.0831984
پلی اتیلن سنگین بادی 0035بندر امام بندر امام 251866 1016.977053
پلی وینیل کلراید S6058بندر امام بندر امام 390697 1577.549435
پلی وینیل کلراید S6558بندر امام بندر امام 362791 1464.867332
پلی وینیل کلراید S7054بندر امام بندر امام 401860 1622.622276
پلی استایرن معمولی 1115پترو پاک مشرق زمین پترو پاک مشرق زمین 365329 1475.115478
پلی استایرن مقاوم 6045پترو پاک مشرق زمین پترو پاک مشرق زمین 417266 1684.828401
پلی پروپیلن شیمیایی EP440Gپلی پروپیلن جم پلی پروپیلن جم 348513 1407.216466
پلی پروپیلن شیمیایی EP440Lپلی پروپیلن جم پلی پروپیلن جم 348042 1405.316462
پلی پروپیلن شیمیایی EP548Rپلی پروپیلن جم پلی پروپیلن جم 348042 1405.316462
پلی پروپیلن شیمیایی EP548Tپلی پروپیلن جم پلی پروپیلن جم 348042 1405.316462
پلی پروپیلن شیمیایی RP340Rپلی پروپیلن جم پلی پروپیلن جم 356865 1440.941534
RP345Sپلی پروپیلن شیمیاییپلی پروپیلن جم پلی پروپیلن جم 356865 1440.941534
پلی پروپیلن شیمیایی EP3130UVپلی پروپیلن جم پلی پروپیلن جم 362159 1462.316577
پلی پروپیلن نساجی HP 500Jپلی پروپیلن جم پلی پروپیلن جم 333337 1345.941342
پلی پروپیلن فیلم HP525Jپلی پروپیلن جم پلی پروپیلن جم 336278 1357.816366
پلی پروپیلن نساجی HP550Jپلی پروپیلن جم پلی پروپیلن جم 333337 1345.941342
پلی پروپیلن نساجی HP510Lپلی پروپیلن جم پلی پروپیلن جم 333337 1345.941342
پلی پروپیلن نساجی C30Sپلی پروپیلن جم پلی پروپیلن جم 333337 1345.941342
پلی پروپیلن نساجی Z30Sپلی پروپیلن جم پلی پروپیلن جم 333337 1345.941342
پلی پروپیلن نساجی HP552Rپلی پروپیلن جم پلی پروپیلن جم 333337 1345.941342
HP 564 S پلی پروپیلن نساجیپلی پروپیلن جم پلی پروپیلن جم 353337 1426.697823
پلی پروپیلن فیلم RP120Lپلی پروپیلن جم پلی پروپیلن جم 443719 1791.638695
پلی پروپیلن نساجی SF060پلی نار پلی نار 333337 1345.941342
پلی پروپیلن نساجی SIF010پلی نار پلی نار 333337 1345.941342
پلی پروپیلن نساجی PYI250پلی نار پلی نار 333337 1345.941342
پلی پروپیلن نساجی CR380پلی نار پلی نار 333337 1345.941342
پلی پروپیلن شیمیایی PNR230Cپلی نار پلی نار 382746 1545.441745
PNR 340R پلی پروپیلن شیمیاییپلی نار پلی نار 356865 1440.941534
پلی پروپیلن نساجی PI110پلی نار پلی نار 336638 1359.267494
پلی اتیلن سنگین بادی BL3پلیمر کرمانشاه پلیمر کرمانشاه 251866 1016.977053
پلی اتیلن سنگین بادی BL4پلیمر کرمانشاه پلیمر کرمانشاه 251866 1016.977053
پلی اتیلن سنگین تزریقی I3پلیمر کرمانشاه پلیمر کرمانشاه 234308 946.08316
پلی اتیلن سنگین تزریقی I3UVپلیمر کرمانشاه پلیمر کرمانشاه 239013 965.0831984
پلی اتیلن سنگین تزریقی I4پلیمر کرمانشاه پلیمر کرمانشاه 234308 946.08316
پلی اتیلن سنگین تزریقی I4UVپلیمر کرمانشاه پلیمر کرمانشاه 239013 965.0831984
پلی اتیلن سنگین فیلم نخ رشته ای EX2پلیمر کرمانشاه پلیمر کرمانشاه 268688 1084.90219
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5پلیمر کرمانشاه پلیمر کرمانشاه 259277 1046.902114
پلی اتیلن سنگین اکستروژن CRP100پلیمر کرمانشاه پلیمر کرمانشاه 280975 1134.51604
پلی استایرن انبساطی SE 350پلی استایرن انبساطی سهند پلی استایرن انبساطی سهند 343971 1388.879054
پلی استایرن انبساطی W500پلی استایرن انبساطی سهند پلی استایرن انبساطی سهند 328572 1326.701428
Fine پلی استایرن انبساطیپلی استایرن انبساطی سهند پلی استایرن انبساطی سهند 239532 967.1779526
SE 50 پلی استایرن انبساطیپلی استایرن انبساطی سهند پلی استایرن انبساطی سهند 358694 1448.325424
SE 150 پلی استایرن انبساطیپلی استایرن انبساطی سهند پلی استایرن انبساطی سهند 358694 1448.325424
SE 250 پلی استایرن انبساطیپلی استایرن انبساطی سهند پلی استایرن انبساطی سهند 358694 1448.325424
پلی استایرن انبساطی 100تبریز تبریز 356447 1439.252906
پلی استایرن انبساطی 200تبریز تبریز 356447 1439.252906
پلی استایرن انبساطی 300تبریز تبریز 356447 1439.252906
پلی استایرن انبساطی 400تبریز تبریز 354665 1432.056641
پلی استایرن انبساطی 500تبریز تبریز 342189 1381.682789
EPS  Oversize پلی استایرن انبساطیتبریز تبریز 249513 1007.477034
EPS Fine پلی استایرن انبساطیتبریز تبریز 239532 967.1779526
EPS  SuperFine پلی استایرن انبساطیتبریز تبریز 205313 829.0096737
پلی استایرن معمولی 1160تبریز تبریز 339025 1368.907164
پلی استایرن معمولی 1460تبریز تبریز 357657 1444.138053
پلی استایرن معمولی 1540تبریز تبریز 365329 1475.115478
پلی استایرن مقاوم 7240تبریز تبریز 417266 1684.828401
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 0150تبریز تبریز 448394 1810.513655
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 0157تبریز تبریز 448394 1810.513655
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 0157W2901تبریز تبریز 464863 1877.013789
پلی اتیلن سبک خطی 0209AAتبریز تبریز 312744 1262.790049
پلی اتیلن سبک خطی  0410A Aتبریز تبریز 312744 1262.790049
پلی اتیلن سبک خطی 0209KJتبریز تبریز 313920 1267.540059
پلی اتیلن سبک خطی 0220AAتبریز تبریز 312744 1262.790049
پلی اتیلن سبک خطی 0220KJتبریز تبریز 316273 1277.040078
پلی اتیلن سنگین تزریقی 4440EAتبریز تبریز 239156 965.6569996
پلی اتیلن سنگین تزریقی 4440UAتبریز تبریز 238994 965.0048232
پلی اتیلن سنگین تزریقی 5030EAتبریز تبریز 241584 975.4626818
پلی اتیلن سنگین تزریقی 5030SAتبریز تبریز 243680 983.9264864
پلی اتیلن سنگین تزریقی 5218EAتبریز تبریز 234308 946.08316
پلی اتیلن سنگین تزریقی 5218UAتبریز تبریز 239013 965.0831984
پلی اتیلن سنگین تزریقی 6040UAتبریز تبریز 220269 889.3965456
پلی اتیلن سنگین تزریقی 6070EAتبریز تبریز 234308 946.08316
پلی اتیلن سنگین تزریقی 6070UAتبریز تبریز 231984 936.7007036
پلی اتیلن سنگین دورانی 3840تبریز تبریز 257778 1040.848226
پلی استایرن معمولی 1460FGتبریز تبریز 357657 1444.138053
پلی استایرن انبساطی 526WPتبریز تبریز 365358 1475.234228
PBR 1202تخت جمشید تخت جمشید 449128 1813.477661
PBR 1220تخت جمشید تخت جمشید 425600 1718.477469
SBR 1712تخت جمشید تخت جمشید 434053 1752.611038
SBR 1502تخت جمشید تخت جمشید 450019 1817.078168
پلی استایرن معمولی 1551تخت جمشید پارس تخت جمشید پارس 365329 1475.115478
پلی استایرن معمولی 1161تخت جمشید پارس تخت جمشید پارس 365329 1475.115478
پلی استایرن معمولی 1461تخت جمشید پارس تخت جمشید پارس 365329 1475.115478
پلی اتیلن سبک خطی 22501AAجم جم 312744 1262.790049
پلی اتیلن سبک خطی 22501KJجم جم 313920 1267.540059
پلی اتیلن سبک خطی 18XF5Nجم جم 319802 1291.290107
پلی اتیلن سبک خطی 235F6جم جم 316273 1277.040078
پلی اتیلن سبک خطی دورانی 32604UVجم جم 244857 988.676496
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 (PE80)جم جم 270805 1093.452208
پلی اتیلن سنگین اکستروژنCRP100Nجم جم 289228 1167.837358
پلی اتیلن سنگین اکستروژن فیلم لوله ایMD3510جم جم 256748 1036.689593
پلی اتیلن سنگین اکستروژن فیلم لوله ایMD3520جم جم 256748 1036.689593
پلی اتیلن سنگین اکستروژنARM CRP100 blackجم جم 299215 1208.164939
پلی اتیلن سنگین فیلم نخ رشته ای 5000Sجم جم 268688 1084.90219
پلی اتیلن سنگین فیلم نخ رشته ای HD534F7جم جم 268688 1084.90219
پلی اتیلن سنگین فیلم نخ رشته ای HD50401جم جم 268688 1084.90219
پلی اتیلن سنگین فیلم 9450F(EX5)جم جم 259277 1046.902114
پلی اتیلن سنگین بادی BL3جم جم 251866 1016.977053
پلی اتیلن سنگین بادی BL4جم جم 251866 1016.977053
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52502جم جم 246023 993.387318
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52502SUجم جم 250729 1012.387356
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52501SUجم جم 250729 1012.387356
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52505جم جم 234308 946.08316
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52505UVجم جم 239013 965.0831984
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52511جم جم 234308 946.08316
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52511UVجم جم 239013 965.0831984
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518جم جم 234308 946.08316
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52528جم جم 235484 950.8331696
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518UVجم جم 239013 965.0831984
پلی اتیلن سنگین تزریقی 60505جم جم 234308 946.08316
پلی اتیلن سنگین تزریقی 60505UVجم جم 239013 965.0831984
پلی اتیلن سنگین تزریقی 60507جم جم 234308 946.08316
پلی اتیلن سنگین تزریقی 60507UVجم جم 239013 965.0831984
پلی اتیلن سنگین تزریقی 60511جم جم 234308 946.08316
پلی اتیلن سنگین تزریقی 60511UVجم جم 239013 965.0831984
پلی اتیلن سنگین دورانی 38504UVجم جم 257778 1040.848226
PGPC 0407UR پلی کربناتخوزستان خوزستان 964053 3892.632859
پلی کربنات  PGPC1012URخوزستان خوزستان 964053 3892.632859
اپوکسی رزین مایع – E06 SPLخوزستان خوزستان 1153994 4659.569407
اپوکسی رزین جامد پودری E11Pخوزستان خوزستان 1106938 4469.569024
اپوکسی رزین جامد محلول در زایلین E1X75LCخوزستان خوزستان 1059882 4279.56864
پلی پروپیلن نساجی RG1101Sرجال رجال 333337 1345.941342
پلی پروپیلن نساجی RG1101SLرجال رجال 333337 1345.941342
پلی پروپیلن نساجی RG1102Lرجال رجال 333337 1345.941342
پلی پروپیلن نساجی RG1102XLرجال رجال 333337 1345.941342
پلی پروپیلن نساجی RG1102XKرجال رجال 333337 1345.941342
پلی پروپیلن فیلم RG1104Kرجال رجال 336278 1357.816366
پلی پروپیلن شیمیایی RG3420Lرجال رجال 439484 1774.538661
پلی پروپیلن شیمیایی RG3212Eرجال رجال 382746 1545.441745
PP R270G  پلی پروپیلن شیمیاییشازند شازند 380511 1536.416727
PP EP2X CE پلی پروپیلن شیمیاییشازند شازند 356865 1440.941534
PP EP2X CI پلی پروپیلن شیمیاییشازند شازند 356865 1440.941534
پلی پروپیلن شیمیایی PP EPQ30RFشازند شازند 348042 1405.316462
RP 210G پلی پروپیلن شیمیایی شازند شازند 359218 1450.441553
PP R 60 پلی پروپیلن شیمیاییشازند شازند 373452 1507.916669
پلی پروپیلن شیمیایی RP340Rشازند شازند 356865 1440.941534
پلی پروپیلن شیمیایی EPC40Rشازند شازند 348042 1405.316462
پلی پروپیلن پزشکی V30GAشازند شازند 335690 1355.441361
پلی پروپیلن پزشکی ARP801شازند شازند 380393 1535.941726
پلی پروپیلن نساجی HP550Jشازند شازند 333337 1345.941342
پلی پروپیلن نساجی HP565Sشازند شازند 353337 1426.697823
پلی پروپیلن نساجی HP552Rشازند شازند 333337 1345.941342
پلی پروپیلن نساجی ARP512Aشازند شازند 333337 1345.941342
پلی پروپیلن نساجی HP510Lشازند شازند 333337 1345.941342
پلی پروپیلن نساجی V30Sشازند شازند 333337 1345.941342
پلی پروپیلن نساجی Z30Sشازند شازند 333337 1345.941342
پلی اتیلن سبک خطی 0209AAشازند شازند 312744 1262.790049
پلی اتیلن سبک خطی 20075شازند شازند 312744 1262.790049
پلی اتیلن سبک خطی 0209KJشازند شازند 313920 1267.540059
پلی اتیلن سبک خطی 0410AAشازند شازند 312744 1262.790049
پلی اتیلن سنگین اکستروژن ARM CRP100 blackشازند شازند 298274 1204.364931
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 (PE80)شازند شازند 270805 1093.452208
پلی اتیلن سنگین بادی BL3شازند شازند 251866 1016.977053
پلی اتیلن سنگین تزریقی 5620EAشازند شازند 234308 946.08316
پلی اتیلن سنگین دورانی 3840UAشازند شازند 257778 1040.848226
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5شازند شازند 259277 1046.902114
پلی بوتادین رابرشازند شازند 425600 1718.477469
1210S پلی بوتادین رابرشازند شازند 449128 1813.477661
PET N آمورف شهید تندگویان شهید تندگویان 271408 1095.887062
PET S آمورف شهید تندگویان شهید تندگویان 274262 1107.410586
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG730Nشهید تندگویان شهید تندگویان 282824 1141.981156
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG730Sشهید تندگویان شهید تندگویان 288817 1166.180554
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG760Nشهید تندگویان شهید تندگویان 283966 1146.590565
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG760Sشهید تندگویان شهید تندگویان 289959 1170.789964
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG780Nشهید تندگویان شهید تندگویان 285393 1152.352326
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG780Sشهید تندگویان شهید تندگویان 291386 1176.551725
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG800Nشهید تندگویان شهید تندگویان 289959 1170.789964
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG800Sشهید تندگویان شهید تندگویان 298806 1206.512886
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG820Nشهید تندگویان شهید تندگویان 296808 1198.44642
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG820Sشهید تندگویان شهید تندگویان 305941 1235.321694
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG840Nشهید تندگویان شهید تندگویان 299377 1208.81759
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG840Sشهید تندگویان شهید تندگویان 308510 1245.692865
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG620Nشهید تندگویان شهید تندگویان 260839 1053.210126
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG620Sشهید تندگویان شهید تندگویان 258331 1043.083106
پلی اتیلن ترفتالات نساجی سوپربرایت TG620SB Nشهید تندگویان شهید تندگویان 257077 1038.019596
پلی اتیلن ترفتالات نساجی سوپربرایت TG620SB Sشهید تندگویان شهید تندگویان 259585 1048.146616
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640Nشهید تندگویان شهید تندگویان 257077 1038.019596
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640Sشهید تندگویان شهید تندگویان 262344 1059.286339
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG670Sشهید تندگویان شهید تندگویان 271408 1095.884682
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640MOD Nشهید تندگویان شهید تندگویان 257579 1040.045
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640MOD Sشهید تندگویان شهید تندگویان 263096 1062.324445
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640MOD-SB Nشهید تندگویان شهید تندگویان 265354 1071.438763
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640MOD-SB Sشهید تندگویان شهید تندگویان 273379 1103.845229
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640HB Nشهید تندگویان شهید تندگویان 266608 1076.502273
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640HB Sشهید تندگویان شهید تندگویان 274884 1109.921441
پلی اتیلن ترفتالات نساجی سوپر برایت TG640SB Nشهید تندگویان شهید تندگویان 264601 1068.400657
پلی اتیلن ترفتالات نساجی سوپربرایت TG640SB Sشهید تندگویان شهید تندگویان 272627 1100.807122
پلی اتیلن ترفتالات فیلم  FG640 Sشهید تندگویان شهید تندگویان 286672 __
پلی اتیلن ترفتالات فیلم FG640 Nشهید تندگویان شهید تندگویان 278145 __
پلی وینیل کلراید S65غدیر غدیر 362791 1464.867332
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 50 – گرید طبیعیقائد بصیر قائد بصیر 448394 1810.513655
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 75 – گرید طبیعیقائد بصیر قائد بصیر 452705 1827.92244
پلی اتیلن سبک فیلم 2420E02کردستان کردستان 334095 1349.002723
پلی اتیلن سبک فیلم 2420F3کردستان کردستان 357482 1443.432914
پلی اتیلن سبک فیلم 2420F8کردستان کردستان 334095 1349.002723
پلی اتیلن سبک فیلم 3020F9کردستان کردستان 334095 1349.002723
پلی اتیلن سبک فیلم 2426F8کردستان کردستان 335272 1353.752733
پلی اتیلن سبک فیلم 2426E02کردستان کردستان 335272 1353.752733
پلی اتیلن سبک تزریقی 1922Tلاله لاله 344118 1389.472805
پلی اتیلن سبک فیلم 2004TC00لاله لاله 334095 1349.002723
پلی اتیلن سبک فیلم 2100TN00لاله لاله 357482 1443.432914
پلی اتیلن سبک فیلم 2100TN42لاله لاله 334095 1349.002723
پلی اتیلن سبک فیلم 2101TN47لاله لاله 334095 1349.002723
پلی اتیلن سبک فیلم 2102TN01لاله لاله 334095 1349.002723
پلی اتیلن سبک فیلم 2102TN42لاله لاله 334095 1349.002723
پلی اتیلن سبک فیلم 2102TX00لاله لاله 334095 1349.002723
پلی اتیلن سبک فیلم 2404TC47لاله لاله 334095 1349.002723
پلی اتیلن سبک فیلم 2004TC37لاله لاله 334095 1349.002723
پلی اتیلن سبک خطی 22B01لرستان لرستان 312744 1262.790049
پلی اتیلن سبک خطی 22B02لرستان لرستان 312744 1262.790049
پلی اتیلن سبک خطی 22B03لرستان لرستان 312744 1262.790049
پلی اتیلن سنگین تزریقی 54B04UVلرستان لرستان 239013 965.0831984
پلی اتیلن سنگین تزریقی 54B04لرستان لرستان 234308 946.08316
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52B18UVلرستان لرستان 239013 965.0831984
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52B11UVلرستان لرستان 239013 965.0831984
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52B18لرستان لرستان 234308 946.08316
پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N07لرستان لرستان 234308 946.08316
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52B07لرستان لرستان 234308 946.08316
پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N07UVلرستان لرستان 239013 965.0831984
پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N18لرستان لرستان 234308 946.08316
پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N18UVلرستان لرستان 239013 965.0831984
پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N11UVلرستان لرستان 239013 965.0831984
پلی اتیلن سنگین تزریقی 6040لرستان لرستان 234308 946.08316
پلی اتیلن سنگین تزریقی 6040UVلرستان لرستان 239013 965.0831984
پلی اتیلن سنگین فیلم HD52BF3لرستان لرستان 259277 1046.902114
پلی اتیلن سنگین فیلم نخ رشته ای HD48BF7لرستان لرستان 263502 1063.964148
پلی اتیلن سنگین فیلم نخ رشته ای HD50B01لرستان لرستان 263502 1063.964148
پلی اتیلن سنگین تزریقی I4مارون مارون 234308 946.08316
پلی اتیلن سنگین تزریقی I4UVمارون مارون 239013 965.0831984
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5مارون مارون 259277 1046.902114
پلی اتیلن سنگین اکستروژن CRP100Nمارون مارون 287249 1159.849029
پلی اتیلن سنگین اکستروژن ARM CRP100 blackمارون مارون 298274 1204.364931
پلی اتیلن سنگین بادی BL3مارون مارون 251866 1016.977053
پلی پروپیلن شیمیایی EP1X30Fمارون مارون 349807 1412.441477
پلی پروپیلن نساجی HP500Jمارون مارون 333337 1345.941342
پلی پروپیلن شیمیایی MR230Cمارون مارون 382746 1545.441745
RP240G  پلی پروپیلن شیمیاییمارون مارون 356865 1440.941534
پلی پروپیلن نساجی X30Gمارون مارون 333337 1345.941342
پلی پروپیلن نساجی C30Gمارون مارون 333337 1345.941342
پلی پروپیلن نساجی C30Sمارون مارون 333337 1345.941342
پلی پروپیلن نساجی V30Sمارون مارون 333337 1345.941342
پلی پروپیلن نساجی Z30Sمارون مارون 333337 1345.941342
پلی پروپیلن نساجی F30Gمارون مارون 333337 1345.941342
پلی پروپیلن نساجی V30Gمارون مارون 333337 1345.941342
پلی پروپیلن نساجی Z30Gمارون مارون 333337 1345.941342
پلی پروپیلن نساجی V79Sمارون مارون 333337 1345.941342
پلی پروپیلن نساجی HP565Sمارون مارون 353337 1426.697823
پلی پروپیلن نساجی HP565S-AGمارون مارون 353337 1426.697823
HP 552R پلی پروپیلن نساجیمارون مارون 333337 1345.941342
پلی پروپیلن نساجی HP550Jمارون مارون 333337 1345.941342
پلی پروپیلن نساجی HP501Dمارون مارون 333337 1345.941342
پلی پروپیلن نساجی HP562Sمارون مارون 333337 1345.941342
پلی پروپیلن فیلم HP525Jمارون مارون 336278 1357.816366
پلی پروپیلن فیلم RP210Mمارون مارون 338631 1367.316385
EP548R پلی پروپیلن تزریقیمارون مارون 348042 1405.316462
RP 340R پلی پروپیلن شیمیاییمارون مارون 356865 1440.941534
پلی استایرن مقاوم 4512محب بسپار ایده گستر محب بسپار ایده گستر 417266 1684.828401
پلی استایرن معمولی MP08محب پلیمر قم محب پلیمر قم 365329 1475.115478
پلی اتیلن سبک خطی 22B01مهاباد مهاباد 312744 1262.790049
پلی اتیلن سبک خطی 22B02مهاباد مهاباد 312744 1262.790049
پلی اتیلن سبک خطی 22B03مهاباد مهاباد 312744 1262.790049
پلی اتیلن سبک خطی 18B01مهاباد مهاباد 312744 1262.790049
پلی اتیلن سبک خطی 20BF5مهاباد مهاباد 319802 1291.290107
پلی اتیلن سبک خطی 22BF7مهاباد مهاباد 319802 1291.290107
پلی اتیلن سبک خطی 22B01KJمهاباد مهاباد 313920 1267.540059
پلی اتیلن سبک خطی 22B02KJمهاباد مهاباد 313920 1267.540059
پلی اتیلن سنگین فیلم 7000Fمهر مهر 259277 1046.902114
پلی اتیلن سنگین فیلم 7000Fمیاندوآب میاندوآب 259277 1046.902114
پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N07میاندوآب میاندوآب 234308 946.08316
پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N07UVمیاندوآب میاندوآب 239013 965.0831984
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52B18میاندوآب میاندوآب 234308 946.08316
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52B18UVمیاندوآب میاندوآب 239013 965.0831984
پلی پروپیلن شیمیایی ZH515MAنوید زرشیمی نوید زرشیمی 345689 1395.816443
پلی پروپیلن شیمیایی ZB332Cنوید زرشیمی نوید زرشیمی 373452 1507.916669
پلی پروپیلن شیمیایی ZB532Cنوید زرشیمی نوید زرشیمی 373452 1507.916669
پلی پروپیلن شیمیایی ZB332Lنوید زرشیمی نوید زرشیمی 348042 1405.316462
پلی پروپیلن شیمیایی ZB432Lنوید زرشیمی نوید زرشیمی 348042 1405.316462
پلی پروپیلن شیمیایی ZB440Lنوید زرشیمی نوید زرشیمی 348042 1405.316462
پلی پروپیلن شیمیایی ZB545Lنوید زرشیمی نوید زرشیمی 348042 1405.316462
پلی پروپیلن شیمیایی ZB445Lنوید زرشیمی نوید زرشیمی 361688 1460.416573
پلی پروپیلن شیمیایی ZR230Cنوید زرشیمی نوید زرشیمی 382746 1545.441745
پلی پروپیلن شیمیایی ZRCT230Cنوید زرشیمی نوید زرشیمی 392157 1583.441822
ZR 340R پلی پروپیلن شیمیایینوید زرشیمی نوید زرشیمی 356865 1440.941534
ZR348T پلی پروپیلن شیمیایینوید زرشیمی نوید زرشیمی 356865 1440.941534
ZH 552R پلی پروپیلن نساجینوید زرشیمی نوید زرشیمی 333337 1345.941342
پلی پروپیلن نساجی ZH550Jنوید زرشیمی نوید زرشیمی 333337 1345.941342
پلی پروپیلن نساجی ZH510Lنوید زرشیمی نوید زرشیمی 333337 1345.941342
پلی پروپیلن شیمیایی ZH500Mنوید زرشیمی نوید زرشیمی 333337 1345.941342
پلی پروپیلن فیلم ZH525Jنوید زرشیمی نوید زرشیمی 336278 1357.816366
ZB548R پلی پروپیلن تزریقینوید زرشیمی نوید زرشیمی 348042 1405.316462
ZB548T پلی پروپیلن تزریقینوید زرشیمی نوید زرشیمی 348042 1405.316462
قیمت جهانی محوصلات پلیمری مورخ 5 ژانویه 2022
نام کالا  منطقه  کف قیمت (دلار) سقف قیمت (دلار)
پلی پروپیلن نساجی  آسیای شرقی 1079 1081
پلی پروپیلن نساجی  آسیای جنوب شرقی 1189 1191
پلی پروپیلن نساجی  جنوب آسیا  1299 1301
پلی پروپیلن تزریقی آسیای شرقی 1079 1081
پلی پروپیلن تزریقی آسیای جنوب شرقی 1179 1181
پلی پروپیلن تزریقی جنوب آسیا  1299 1301
پلی پروپیلن شیمیایی آسیای شرقی 1119 1121
پلی پروپیلن شیمیایی آسیای جنوب شرقی 1209 1211
پلی پروپیلن شیمیایی جنوب آسیا  1349 1351
پلی پروپیلن گرید فیلم آسیای شرقی 1094 1096
پلی پروپیلن گرید فیلم آسیای جنوب شرقی 1219 1221
پلی پروپیلن گرید فیلم جنوب آسیا  1309 1311
پلی استایرن معمولی (GPPS) آسیای شرقی 1349 1351
پلی استایرن معمولی (GPPS) آسیای جنوب شرقی 1499 1501
پلی استایرن معمولی (GPPS) __ __ __
پلی استایرن مقاوم (HIPS) آسیای شرقی 1429 1431
پلی استایرن مقاوم (HIPS) آسیای جنوب شرقی 1674 1676
پلی استایرن مقاوم (HIPS) __ __ __
اکریلونیتریل بوتادین استایرن  آسیای شرقی 1844 1846
اکریلونیتریل بوتادین استایرن  آسیای جنوب شرقی 1874 1876
اکریلونیتریل بوتادین استایرن  __ __ __
سوسپانسیون PVC آسیای شرقی 1329 1331
سوسپانسیون PVC آسیای جنوب شرقی 1339 1341
سوسپانسیون PVC جنوب آسیا  1549 1551
پلی اتیلن سبک فیلم آسیای شرقی 1429 1431
پلی اتیلن سبک فیلم آسیای جنوب شرقی 1474 1476
پلی اتیلن سبک فیلم __ __ __
پلی اتیلن سبک خطی معمولی(Butene) آسیای شرقی 1139 1141
پلی اتیلن سبک خطی معمولی(Butene) آسیای جنوب شرقی 1179 1181
پلی اتیلن سبک خطی معمولی(Butene) جنوب آسیا  1204 1206
پلی اتیلن سبک خطی معمولی C6 آسیای شرقی 1289 1291
پلی اتیلن سبک خطی معمولی C6 آسیای جنوب شرقی 1329 1331
پلی اتیلن سبک خطی معمولی C6 جنوب آسیا  1459 1461
پلی اتیلن سنگین تزریقی  آسیای شرقی 1059 1061
پلی اتیلن سنگین تزریقی  آسیای جنوب شرقی 1119 1121
پلی اتیلن سنگین تزریقی  جنوب آسیا  1214 1216
پلی اتیلن سنگین بادی  آسیای شرقی 1069 1071
پلی اتیلن سنگین بادی  آسیای جنوب شرقی 1169 1171
پلی اتیلن سنگین بادی  جنوب آسیا  1244 1246
پلی اتیلن سنگین فیلم  آسیای شرقی 1139 1141
پلی اتیلن سنگین فیلم  آسیای جنوب شرقی 1189 1191
پلی اتیلن سنگین فیلم  جنوب آسیا  1269 1271
پلی اتیلن ترفتالات بطری  آسیای شرقی 1064 1066
پلی اتیلن ترفتالات بطری  آسیای جنوب شرقی 1114 1116
پلی اتیلن ترفتالات بطری  __ __ __
قیمت پایه محصولات شیمیایی مورخ 19 دی 1400
نام کالا تولید کننده  قیمت پایه (ریال)
سود کاستیکآبادان آبادان 50879
پروپان مایعآبادان آبادان 142767
C3+ آریاساسول  آریاساسول 104882
کریستال ملامین ارومیه  ارومیه 644428
سود کاستیک اروند  اروند 50879
برش سنگین امیرکبیر  امیرکبیر 103497
1و3 بوتادین امیرکبیر  امیرکبیر 101170
ارتوزایلن99.5% برزویه  برزویه 198401
بنزن برزویه  برزویه 213309
پارازایلین برزویه  برزویه 209091
زایلین مخلوط برزویه  برزویه 182058
آروماتیک سنگین برزویه  برزویه 186610
برش سنگین بندرامام  بندرامام 103497
بنزن بندرامام  بندرامام 213309
1و3 بوتادین بندرامام  بندرامام 101170
زایلین مخلوط بندرامام  بندرامام 182058
تولوئن بندرامام  بندرامام 174059
گاز بوتان  بندرامام  بندرامام 167048
گاز پروپان  بندرامام  بندرامام 174106
گاز مایع صنعتی بندرامام  بندرامام 169165
بنزنبوعلی سینا بوعلی سینا 213309
استایرن منومر پارس  پارس 262842
اتیل بنزن پارس  پارس 231920
گاز بوتان  پارس  پارس 167048
گاز پروپان  پارس  پارس 174106
گاز مایع صنعتی پارس  پارس 169165
پنتان پلاس پارس  پارس 141696
اوره گرانوله**پردیس پردیس 182465
1و3 بوتادینتبریز تبریز 101170
سوخت کوره سبکتبریز تبریز 142529
برش سنگین جم  جم 103497
آمونیاک (گاز) خراسان  خراسان 159448
آمونیاک (مایع) خراسان  خراسان 159448
اوره پریل** خراسان  خراسان 188627
کریستال ملامین خراسان  خراسان 644428
آمونیاک (مایع) رازی  رازی 159448
اوره گرانوله** رازی  رازی 182465
متانول زاگرس  زاگرس 66231
آلکیل بنزن خطیسرمایه گذاری صنایع شیمیائی ایران سرمایه گذاری صنایع شیمیائی ایران 349436
آلکیل بنزن خطیبیستون بیستون 349436
برش سنگین شازند  شازند 103497
1و3 بوتادین شازند  شازند 101170
منو اتانول آمین شازند  شازند 261237
دی اتانول آمین شازند  شازند 276217
تری اتانول آمین شازند  شازند 234584
منو اتیلن گلایکول شازند  شازند 140344
دی اتیلن گلایکول شازند  شازند 138814
ایزوبوتانول شازند  شازند 243026
نرمال بوتانول شازند  شازند 285775
دو اتیل هگزانول شازند  شازند 364387
منومر وینیل استات شازند  شازند 470369
آمونیاک (گاز) شیراز  شیراز 159448
آمونیاک (مایع) شیراز  شیراز 159448
اوره پریل** شیراز  شیراز 188627
اوره گرانوله** شیراز  شیراز 182465
متانول شيراز  شيراز 66231
متانولمتانول کاوه متانول کاوه 66231
اسید استیک فن آوران  فن آوران 186811
متانول فن آوران  فن آوران 66231
تولوئن دی ایزو سیانات (TDI) کارون  کارون 591725
متیلن دی فنیل دی ایزوسیانات MDI خالص کارون  کارون 589961
متیلن دی فنیل دی ایزوسیانات MDI پلیمری کارون  کارون 662309
متیلن دی فنیل دی ایزوسیانات MDI پلیمری (KP600) کارون  کارون 596078
آمونیاک (مایع) کرمانشاه  کرمانشاه 159448
اوره گرانوله** کرمانشاه  کرمانشاه 182465
اوره گرانوله**کود شیمیایی اوره لردگان کود شیمیایی اوره لردگان 182465
آمونیاک (مایع)کود شیمیایی اوره لردگان کود شیمیایی اوره لردگان 159448
منو اتیلن گلایکول مارون  مارون 140344
دی اتیلن گلایکول مارون  مارون 138814
منو اتیلن گلایکولمروارید مروارید 140344
دی اتیلن گلایکولمروارید مروارید 138814
منو اتیلن گلایکولفرساشیمی فرساشیمی 140344
دی اتیلن گلایکولفرساشیمی فرساشیمی 138814
آمار عرضه های محصولات پلیمری مورخ 20 دی ماه 1400
  تولید کننده حجم کالای قابل عرضه حداکثر افزایش عرضه قیمت پایه نوع بسته بندی نوع قرارداد تاریخ تحویل
پلی پروپیلن نساجی ZH552Rنوید زرشیمی نوید زرشیمی 714 0 333,337 جامبوبگ نقدی 1400/10/26
پلی پروپیلن نساجی ZH550Jنوید زرشیمی نوید زرشیمی 294 0 333,337 جامبوبگ نقدی 1400/10/26
پلی پروپیلن نساجی ZH510Lنوید زرشیمی نوید زرشیمی 420 0 333,337 جامبوبگ نقدی 1400/10/26
پلی پروپیلن فیلم ZH525Jنوید زرشیمی نوید زرشیمی 714 0 336,278 جامبوبگ نقدی 1400/10/26
پلی پروپیلن شیمیایی ZH500Mنوید زرشیمی نوید زرشیمی 63 0 333,337 جامبوبگ نقدی 1400/10/26
پلی وینیل کلراید S65پتروشیمی غدیر پتروشیمی غدیر 800 0 362,791 جامبوبگ نقدی 1400/10/25
پلی پروپیلن شیمیایی ZH515MAنوید زرشیمی نوید زرشیمی 189 0 345,689 جامبوبگ نقدی 1400/10/26
پلی پروپیلن شیمیایی ZR230Cنوید زرشیمی نوید زرشیمی 210 0 382,746 جامبوبگ نقدی 1400/10/26
پلی پروپیلن شیمیایی ZR340Rنوید زرشیمی نوید زرشیمی 189 0 386,865 جامبوبگ نقدی 1400/10/26
پلی پروپیلن شیمیایی ZB332Cنوید زرشیمی نوید زرشیمی 210 0 373,452 جامبوبگ نقدی 1400/10/26
پلی پروپیلن شیمیایی ZB548Rنوید زرشیمی نوید زرشیمی 210 0 348,042 جامبوبگ نقدی 1400/10/26
پلی وینیل کلراید S65پتروشیمی غدیر پتروشیمی غدیر 1,000 0 362,791 جامبوبگ سلف 1400/11/17
نخ پلی استر SD250D48FAAهشت بهشت کیش هشت بهشت کیش 40 0 392,763 پالت چوبی نقدی 1400/10/25
نخ پلی استر SD485D96FAAهشت بهشت کیش هشت بهشت کیش 40 0 391,214 پالت چوبی نقدی 1400/10/25
نخ پلی استر مشکی DDB250D48FAAهشت بهشت کیش هشت بهشت کیش 20 0 449,755 پالت چوبی نقدی 1400/10/25
پلی پروپیلن نساجی HP510Lپلی پروپیلن جم پلی پروپیلن جم 480 0 333,337 پالت چوبی نقدی 1400/10/25
پلی پروپیلن نساجی HP550Jپلی پروپیلن جم پلی پروپیلن جم 480 0 333,337 پالت چوبی نقدی 1400/10/25
پلی پروپیلن نساجی HP552Rپلی پروپیلن جم پلی پروپیلن جم 480 0 333,337 پالت چوبی نقدی 1400/10/25
پلی پروپیلن فیلم HP525Jپلی پروپیلن جم پلی پروپیلن جم 600 0 336,278 پالت چوبی نقدی 1400/10/25
پلی پروپیلن شیمیایی EP440Gپلی پروپیلن جم پلی پروپیلن جم 220 0 348,513 پالت چوبی سلف 1400/11/14
پلی پروپیلن شیمیایی RP340Rپلی پروپیلن جم پلی پروپیلن جم 220 0 356,865 پالت چوبی نقدی 1400/10/25
پلی پروپیلن شیمیایی RPX345Sپلی پروپیلن جم پلی پروپیلن جم 220 0 356,865 پالت چوبی نقدی 1400/10/25
پلی وینیل کلراید S65پتروشیمی بندرامام پتروشیمی بندرامام 2,706 0 362,791 پالت پلاستیکی نقدی 1400/10/25
پلی پروپیلن نساجی SF060پتروشیمی پلی نار پتروشیمی پلی نار 1,020 0 333,337 پالت چوبی نقدی 1400/10/25
نخ پلی استر 48F280DTAپلی اکریل ایران پلی اکریل ایران 176 0 359,870 پالت چوبی نسیه 1400/10/25
نخ پلی استر 48F280DTBپلی اکریل ایران پلی اکریل ایران 30 0 345,457 پالت چوبی نسیه 1400/10/25
نخ پلی استر 48F280DTCپلی اکریل ایران پلی اکریل ایران 105 0 331,656 پالت چوبی نسیه 1400/10/25
پلی پروپیلن فیلم RG1104Kپتروشیمی رجال پتروشیمی رجال 174 0 336,278 جامبوبگ نقدی 1400/10/25
پلی پروپیلن نساجی RG1102XLپتروشیمی رجال پتروشیمی رجال 348 0 333,337 جامبوبگ نقدی 1400/10/25
پلی پروپیلن نساجی RG1102XKپتروشیمی رجال پتروشیمی رجال 522 0 333,337 جامبوبگ نقدی 1400/10/25
نخ پلی استر 48F180DTAپلی اکریل ایران پلی اکریل ایران 32 0 381,650 پالت چوبی نسیه 1400/10/25
نخ پلی استر 96F560DTBپلی اکریل ایران پلی اکریل ایران 16 0 345,293 پالت چوبی نسیه 1400/10/25
پلی وینیل کلراید S65پتروشیمی اروند پتروشیمی اروند 800 0 362,791 جامبوبگ نقدی 1400/10/25
پلی وینیل کلراید E6834پتروشیمی اروند پتروشیمی اروند 22 176 433,488 پالت پلاستیکی نقدی 1400/10/25
پلی وینیل کلراید S65پتروشیمی اروند پتروشیمی اروند 990 0 362,791 پالت پلاستیکی نقدی 1400/10/25
پلی پروپیلن نساجی C30Sپتروشیمی مارون پتروشیمی مارون 1,100 0 333,337 پالت پلاستیکی نقدی 1400/10/25
پلی پروپیلن نساجی C30Sپتروشیمی مارون پتروشیمی مارون 264 0 333,337 جامبوبگ نقدی 1400/10/25
پلی پروپیلن نساجی Z30Sپتروشیمی مارون پتروشیمی مارون 880 0 333,337 پالت پلاستیکی نقدی 1400/10/25
پلی پروپیلن فیلم HP525Jپتروشیمی مارون پتروشیمی مارون 66 0 336,278 جامبوبگ نقدی 1400/10/25
پلی پروپیلن نساجی HP500Jپتروشیمی مارون پتروشیمی مارون 66 0 333,337 جامبوبگ نقدی 1400/10/25
پلی پروپیلن نساجی HP500Jپتروشیمی مارون پتروشیمی مارون 1,210 0 333,337 پالت پلاستیکی نقدی 1400/10/25
پلی پروپیلن شیمیایی MR230Cپتروشیمی مارون پتروشیمی مارون 506 0 382,746 پالت پلاستیکی نقدی 1400/10/25
پلی پروپیلن نساجی HP552Rپتروشیمی شازند پتروشیمی شازند 1,100 0 333,337 پالت چوبی نقدی 1400/10/25
پلی پروپیلن نساجی Z30Sپتروشیمی شازند پتروشیمی شازند 180 0 333,337 پالت چوبی نقدی 1400/10/25
آمار معاملات محوصلات پلیمری مورخ 19 دی ماه 1400
  تولید کننده عرضه (تن) تقاضا (تن) حجم معامله (تن) قیمت پایه عرضه پایین ترین قیمت پایانی میانگین موزون بالاترین نوع قرارداد
نخ پلی استر 500D96FBپتروشیمی تندگویان پتروشیمی تندگویان 18 18 18 341,743 341,743 341,743 341,743 سلف
نخ پلی استر 160D48FBپتروشیمی تندگویان پتروشیمی تندگویان 36 36 36 351,906 351,906 351,906 351,906 سلف
نخ پلی استر 500D96FAپتروشیمی تندگویان پتروشیمی تندگویان 220 220 220 359,729 359,729 359,729 359,729 سلف
نخ پلی استر 160D48FAپتروشیمی تندگویان پتروشیمی تندگویان 110 220 110 370,427 396,799 398,643 400,400 سلف
پلی استایرن معمولی 1540پتروشیمی تبریز پتروشیمی تبریز 891 2,046 891 361,622 420,999 422,552 428,813 نقدی
پلی استایرن انبساطی 400پتروشیمی تبریز پتروشیمی تبریز 35 100 35 345,352 400,189 408,266 440,999 نقدی
پلی استایرن معمولی 1551پتروشیمیایی تخت جمشید پارس پتروشیمیایی تخت جمشید پارس 337.5 832.5 337.5 361,622 422,299 423,389 425,425 نقدی
نخ پلی استر 250D48FBپتروشیمی تندگویان پتروشیمی تندگویان 72 126 72 339,943 349,889 349,968 350,041 سلف
نخ پلی استر 250D48FAپتروشیمی تندگویان پتروشیمی تندگویان 352 374 352 357,835 359,598 360,812 363,179 سلف
نخ پلی استر 250D48FCپتروشیمی تندگویان پتروشیمی تندگویان 42 56 42 304,160 314,879 315,215 315,888 سلف
پلی استایرن مقاوم 7240پتروشیمی تبریز پتروشیمی تبریز 858 1,210 858 417,319 419,419 420,020 422,419 نقدی
پلی استایرن مقاوم 4512محب بسپار ایده گستر محب بسپار ایده گستر 100 0 0 408,973       نقدی

تبلیغات

حامیان همایش های انجمن

همکاران ما