سود ناشی از تسعیر نرخ ارز در انواع صادرات از مالیات معاف می‌شود

اعضای شورای گفت‌وگو به این نتیجه رسیدند که معافیت مالیاتی سود تفاوت نرخ ارز ناشی از تسعیر ارز حاصل از صادرات، به طور عام شامل ارز حاصل از همه انواع صادرات می‌شود. به گزارش اینپیا، یکصد و هفتمین نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی برگزار و مقرر شد نظر معاونت قوانین مجلس مبنی بر […]

اعضای شورای گفت‌وگو به این نتیجه رسیدند که معافیت مالیاتی سود تفاوت نرخ ارز ناشی از تسعیر ارز حاصل از صادرات، به طور عام شامل ارز حاصل از همه انواع صادرات می‌شود.

به گزارش اینپیا، یکصد و هفتمین نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی برگزار و مقرر شد نظر معاونت قوانین مجلس مبنی بر شمولیت معافیت مالیاتی سود تفاوت نرخ ارز ناشی از تسعیر ارز حاصل از صادرات برای ارز حاصل از همه انواع صادرات به عنوان مصوبه شورا از سوی وزیر اقتصاد به شورای عالی مالیاتی ارجاع شود تا اصلاحات لازم برای اجرایی شدن آن صورت گیرد.

در نشست قبل شورای گفت‌وگو موضوع معافیت مالیاتی سود تفاوت نرخ ارز ناشی از تسعیر ارز حاصل از صادرات مطرح شد و اعضا تصمیم گرفتند درباره گستره شمولیت این قانون نظر معاونت قوانین مجلس نیز گرفته شود، این معاونت پس از بررسی موضوع به این نتیجه رسید که از اطلاق و عموم بند (ب) ماده (۴۵) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور مستفاد می‌شود که معافیت مالیاتی سود تفاوت نرخ ارز ناشی از تسعیر ارز حاصل از صادرات، به طور عام شامل ارز حاصل از همه انواع صادرات می‌شود و محدود کردن آن به ارز حاصل از صادرات کالاهایی که مشول معافیت مالیاتی مقرر در ماده (۱۴۱) اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم هستند، فاقد دلیل و وجاهت قانونی است.

متناسب با نظر معاونت قوانین مجلس و تایید اعضای شورا مقرر شد این نظر به عنوان مصوبه شورا تلقی و برای اعمال اصلاحات از سوی احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد و رئیس شورای گفت‌وگو به شورای عالی مالیاتی ارجاع شود.