ابلاغیه اتاق تهران در مورد نامه انجمن مدیریت کیفیت ایران در خصوص برگزاری سلسله سخنرانی های علمی با موضوع “ساعتی به کیفیت بیاندیشیم” دریافت فایل پیوست 

ابلاغیه اتاق تهران در مورد نامه انجمن مدیریت کیفیت ایران در خصوص برگزاری سلسله سخنرانی های علمی با موضوع “ساعتی به کیفیت بیاندیشیم”

دریافت فایل پیوست