ابلاغیه اتاق ایران در مورد تصویر نامه  سازمان ثبت احوال کشور

ابلاغیه اتاق ایران در مورد تصویر نامه  سازمان ثبت احوال کشور درخصوص توقف ارائه خدمات بر روی خطوطMPLS دریافت فایل پیوست 

ابلاغیه اتاق ایران در مورد تصویر نامه  سازمان ثبت احوال کشور درخصوص
توقف ارائه خدمات بر روی خطوطMPLS

دریافت فایل پیوست