اطلاعیه انجمن صنفی کارفرمایی ماشین سازان درباره نخستین دوره کنفرانس و نمایشگاه صنعت ماشین سازی

اطلاعیه انجمن صنفی کارفرمایی ماشین سازان درباره نخستین دوره کنفرانس و نمایشگاه بین المللی صنعت ماشین سازی پلیمر فایل کامل را از اینجا دانلود کنید

اطلاعیه انجمن صنفی کارفرمایی ماشین سازان درباره نخستین دوره کنفرانس و نمایشگاه بین المللی صنعت ماشین سازی پلیمر

فایل کامل را از اینجا دانلود کنید