دومین جلسه جذب و نگهداشت منابع انسانی

دومین جلسه جذب و نگهداشت منابع انسانی انجمن ملی صنایع پلیمر ایران در تاریخ 29.3.1403 برگزار شد مواردی که در این جلسه بررسی شد: ️ بررسی ویژگیهای انگیزشی جذب و نگهداری منابع انسانی ️ارائه در خصوص تحلیل و بررسی راهکارهای جذب و نگهداشت ️ارائه در خصوص کمبود نیروی کار و استفاده از نیروی کار اتباع […]

دومین جلسه جذب و نگهداشت منابع انسانی انجمن ملی صنایع پلیمر ایران در تاریخ 29.3.1403 برگزار شد

مواردی که در این جلسه بررسی شد:

️ بررسی ویژگیهای انگیزشی جذب و نگهداری منابع انسانی

️ارائه در خصوص تحلیل و بررسی راهکارهای جذب و نگهداشت

️ارائه در خصوص کمبود نیروی کار و استفاده از نیروی کار اتباع جهت رفع کمبود