اطلاعیه اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران برای برگزاری دوره جامع مدیریت منابع انسانی

اطلاعیه اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران با موضوع برگزاری دوره جامع مدیریت منابع انسانی و نیازسنجی انجام شده توسط اتاق بازرگانی استان خراسان رضوی در سازمان‌ها و بنگاه‌های اقتصادی   دانلود فایل

اطلاعیه اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران با موضوع برگزاری دوره جامع مدیریت منابع انسانی و نیازسنجی انجام شده توسط اتاق بازرگانی استان خراسان رضوی در سازمان‌ها و بنگاه‌های اقتصادی

 

دانلود فایل