چارچوبی برای تحلیل شوک ها در بازارهای کامودیتی

حامد قدوسی، در سخنرانی خود به موضوع «چارچوبی برای تحلیل شوک‌ها در صنایع کامودیتی» پرداخت. وی در این خصوص گفت: در بحث زنجیره تامین یک محصول، بسیار مهم است که درک ساختاری از همبستگی بین شوک‌ها و قیمت در نظر بگیریم. وی در ادامه ضمن بررسی چند مثال و مرور برخی مفاهیم مرتبط، گفت: منشا […]

حامد قدوسی، در سخنرانی خود به موضوع «چارچوبی برای تحلیل شوک‌ها در صنایع کامودیتی» پرداخت. وی در این خصوص گفت: در بحث زنجیره تامین یک محصول، بسیار مهم است که درک ساختاری از همبستگی بین شوک‌ها و قیمت در نظر بگیریم.
وی در ادامه ضمن بررسی چند مثال و مرور برخی مفاهیم مرتبط، گفت: منشا اصلی شوک‌ها در دوبخش عرضه و تقاضا تقسیم می‌شود. ظرفیت آزاد بالا در صنایع پردازشی در سمت عرضه، به واکنش کمیت تولید و جذب بخشی از شوک و همچنین همبستگی «منفی» بین سود پردازشگر و خوراک، گفته می‌شود. در سمت تقاضا نیز به واکنش کمیت تولید و بهره بزرگ از شوک و همچنین همبستگی «مثبت» بین سود پردازشگر و خوراک است.

وی سپس گفت: ظرفیت آزاد پایین ر صنایع پردازشی نیز ثبات نسبی کمیت تولید (شوک قیمتی صرف) و همبستگی «منفی» بین سود پردازشگر و خوراک در بخش عرضه است. همچنین ثبات نسبی کمیت تولید (شوک قیمتی صرف) و همبستگی «مثبت» بین سود پردازشگر و خوراک در بخش تقاضا