نظرسنجی نحوه برگزاری دومین دوره همایش بین المللی توسعه صادرات صنایع پلیمری